50 KPSS ile Mülakatsız Kamu Personeli Alımı İlanı Yayınlandı 2019

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 'ne kamu personeli alımı yapılacak. Bugün yayınlanan ve başvurusu başlayan ilanda mülakatsız personel alınacağına yer verildi. İşte ilan detayları.

50 KPSS ile Mülakatsız Kamu Personeli Alımı İlanı Yayınlandı 2019

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Resmi Gazete 'de bir duyuru yayınlandı. Yayınlanan duyuruda , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere mülakatsız kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 

Mühendis, Tekniker, Teknisyen , Büro ve Destek Personeli kadroslarında istihdam etmek üzere yapılan kamu personeli alımında kadro dağılımı şu şekilde;

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara"da yer alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre yapılacak kamu personeli alımında başvuru şartları şu şekilde;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Askerlik durumu itibariyle;  Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
 • İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.
 • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
 • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
 • Lisans mezunları için 2018 – 2019 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır. 1
 • Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

BAŞVURULAR BAŞLADI

İlana başvurular bugün başladı ve 15 gün boyunca devam edecek. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki evraklarla birlikte Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya /Merkez adresine şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. 

 • KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
 • Başvuru formu ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
 • Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Fotoğraf (1 adet)
 • Yabancı Dil Sonuç Belgesi (İlan şartlarında belirtiliyor ise)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
 • Tecrübe belgesi (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)
 • Adli Sicil Kaydı

TÜM KAMU İLANLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN >>

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN

KAMUBULTENİ.COM  |ANKARA