206 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı için Başvurular 7 Aralık'ta Sona Erecek

Gaziantep Üniversitesi'ne sözleşmeli personel alımı için 23 Kasım 2020 tarihi itibariyle başlayan başvuru işlemleri 7 Aralık'ta son bulacak.

206 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı için Başvurular 7 Aralık'ta Sona Erecek

Üniversite'nin resmi sayfası ve Resmi Gazete'de 206 kişilik alım yapılacağı belirtilmiş, ilgili resmi duyuruda sağlık teknikeri, ve odyometrist alımı ile Hemşire alımı yapılacağı kaydedilmişti. Başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra başvuru özel şartlarını da dikkatle incelemesi gerektiğine vurgu yapılan duyuruda, başvuru yapacak adaylarda aranacak şartlar ise şu şekilde sıralandı: 

1    - Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a)    T.C. Vatandaşı olmak.
b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c)    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da atfa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d)  Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 sayılı Kanunim 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar:
1             - Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamım taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
2             - 2020 ve 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P.3, Ön lisans mezunları için KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Adayların Hemşirelik ünvan için 2020, diğer unvanlar için 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir)
3             - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuramından, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4             - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.
5             -Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/8 maddesi gereğince, "sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kuranlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

BAŞVURULAR ONLİNE YAPILACAK

Gaziantep Üniversitesi personel alımı için başvurular basvuru.gantep.edu.tr adresinden online yapılacak. Posta ya da şahsen müracaatların kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Kontenjan Dağılımı ise şu şekilde: