Muğla Marmaris Belediyesi’ne Zabıta Memuru Alınacak

Marmaris Belediye Başkanlığı’na zabıta memuru alımı yapılacak.

Muğla Marmaris Belediyesi’ne Zabıta Memuru Alınacak

Zabıta memuru alımı başvurusu yapmak isteyen adayların KPSS en az 70 puan şartını yerine getirmesi gerektiği vurgulanırken, “Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümlerinin birinden mezun olmak. En az A veya B sürücü belgesine sahip olmak. “ nitelik şartını yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

 • a)  Türk vatandaşı olmak.
 • b)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • c)  Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
  bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • d)  Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.
 • e)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
 • f)  İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
  • a)  İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  • b)  Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  • c)  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce başvuru esnasında yapılacaktır.
  • d)  Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  • e)  13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik
   kısmında belirtilenen en az A veya B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.