Ev Sahiplerine İyi, Kiracılara Kötü Haber

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kirayı zamanında ödemeyen kiracılar için emsal karar verdi.

Ev Sahiplerine İyi, Kiracılara Kötü Haber

Kiracılara kötü ev sahiplerine iyi haber.

Yargıtay 'dan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli karar geldi. 3. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararda , zamanında ödenmeyen kiralara yasal faiz uygulanmasına hükmedildi. 

Ev sahibi, zamanında kirasını vermeyen kiracısını mahkemeye verdi ve borcun yasal faizi ile ödenmesini istedi. 

İlk olarak yerel mahkemede görülen dava kısmen kabul edildi. Karar hem davalı hem de davacı tarafından temyiz edildi. Temyizde de emsal bir karara imza atıldı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafındna verilen karar sözleşmenin 6. maddesinde, 'Kiracı, kira bedelini her yıl, yıllık peşin şekilde idare hesabına yatıracaktır. Kira bedeli ödenmediği takdirde, ödenmediği tarihten itibaren devletin belirlemiş olduğu gecikme cezası oranı ile tahsil edilecektir.' hususuna göre verildi. 

Söz konusu karar metni şu şekilde;

"Türk Borçlar Kanunu'nun 120. maddesi gereğince, uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı sözleşmede kararlaştırılmamışsa, faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık faiz oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşamaz. Davada hükme esas alınan bilirkişi raporundaki yasal faize yönelik hesaplamaya itibar edilerek hüküm kurulduğu anlaşılmaktadır. Oysa; Borçlar Kanunu’nun 101 / 2. maddesi hükmü gereği borcun ifa olunacağı gün sözleşme ile belli edilmiş ise ihtar şartı aranmadan bu günün bitmesi ile borçlu mütemerrit olur. Kira sözleşmesinin 6. maddesi gereğince kira parasının ödeme zamanı ve vadesinde ödenmediği takdirde uygulanacak faiz oranı belirlenmiştir. Kira bedellerinin ödeme günü belli ve muayyen olduğuna göre bu durumda vade tarihinden itibaren kira alacağına kararlaştırılan faizin uygulanması gerekir. O halde, mahkemece tacir olan davalı kiracı ile davacı arasında serbest irade ile kararlaştırılmış faiz oranı üzerinden faizin hesaplanması gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır. Açıklanan nedenlerle davalının tüm, davacının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına bozulmasına oy birliğiyle karar verildi.''

Bu karara göre kiracı, geciktirdiği kira ücretini yasal faizi ile birlikte ödeyecek.

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA