Başvuru Başladı: Adalet Bakanlığı 9 Adliyeye KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Yapıyor

9 farklı adliyeye en az ilkokul mezunları arasından personel alımı yapılacağı açıklandı. KPSS puan şartı aranmadan yapılacak personel alımında başvurular başladı. İşte alım yapılan adliyeler ve başvuru bilgileri.

Başvuru Başladı: Adalet Bakanlığı 9 Adliyeye KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Yapıyor

9 farklı adliyeye en az ilkokul mezunları arasından personel alımı yapılacağı açıklandı. KPSS puan şartı aranmadan yapılacak personel alımında başvurular başladı. İşte alım yapılan adliyeler ve başvuru bilgileri.

22 Ekim 2020 Perşembe 20:19
Başvuru Başladı: Adalet Bakanlığı 9 Adliyeye KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Yapıyor

9 adliyeye KPSS 'siz personel alınacak.

9 farklı adliyeye personel alımı için duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda , en az ilkokul mezunları arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Biz de Kamu Bülteni olarak bu yazımızda , adliyeye yapılan mütercim alımlarının başvuru bilgilerine yer verdik. 

İlanlar yayımlanıyor. Takip için TIKLAYIN

ADLİYELERDE ÇALIŞTIRILACAKLAR

9 adliyenin Adalet Komisyonu Başkanlığı bünyesine 5271 sayılı " Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine göre; Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı Cumhuriyet Başsavcılıklarında Savcılık ve Ceza Mahkemelerine yapılacak alımların detayları şu şekilde:

UŞAK

Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı Cumhuriyet Başsavcılıklarında Savcılık ve Ceza Mahkemelerinde Almanca, İngilizce, Fransızca, Flamanca, Kırmanca, Sorani, Zazaca, Peştuca ve Afganca, Çeçence, Felemenkçe, Arnavutça, Danimarkaca, Sırpça, Hollandaca, Norveçce, Romence, Danca, sığınmacı (Afganistan ve Suriye uyruklu), Kürtçe ile sağır ve dilsizler için aret dili analında Tercüman listesi düzenlenecektir.
               Listeye kayıt olmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
              1) Listeye kabul şartları
             a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
             b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
             c) En az ilkokul mezunu olması,
             ç) Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlanmış olması,
                 d)Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve Adliyeye karşı işlenen suçlar, 12.04.1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinden oturması veya bir mesleki faaliyeti icra etmesi,
g) Başka bir komisyonun listesinden kayıtlı olmaması,
11) Başvuru usulü 
Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenler 30 Ekim 2020 tarihine kadar Uşak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına dilekçeyle başvurulur.
Başvurular şahsen yapılabileceği gibi komisyonumuza gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen belgelerin UYAP üzerinden ve ayrıca bölge asıllarının mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tasdik edilerek örneklerinin komisyonumuza gönderilmesi
Başvuru dilekçelerinde vergi kimlik numarası ile banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.
111) Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler
a) T.C. Kimlik numarası beyanı,
b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetlerini yerine getirecek derece dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
ç) 2 adet vesikalık fotoğraf
d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği
Yapılacak başvuruların incelenmesi sonucunda listeye kabul edilenlere ait kesin olmayan liste 20 Kasım 2020 tarihinde Uşak Adliyesi ilan panosuna asılacak olup ayrıca Uşak Adliyesinin web sitesinde yayınlanacaktır.

YALOVA

Tercümanlık Alanları; Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerice, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Ermenice, Farsça, Flemenkçe, Fransızca, Gürcüce, Hırvatça, İbranice, İngilizce, İspanyolca, İsveççe,  İtalyanca, Japonca, Kazakça, Kürtçe, Norveçce, Özbekçe, Portekizce, Rumca, Rusça, Romanca, Sırpça, Tatarca, Ukraynaca,Yunanca, Zazaca ve İşaret Dili (sağır ve dilsizler için).
NOT :Yukarıda yazılan tercümanlık alanları dışında başka dillerde de Komisyon Başkanlığımıza müracaat edilebilir.


BAŞVURU KABUL ŞARTLARI :

1)Listeye kayıt olabilmek için tercümanın;
a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart sahibi olması,
b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
c) En az ilkokul mezunu olması,
ç) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması, 
d)Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar,12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
e)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
f)Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,
g)Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması, gerekir.

BAŞVURU USÜLÜ:
Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenler 31 Ekim 2020 tarihine kadar Adalet Komisyonuna veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvurur. Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden ilgili komisyona gönderilir. Belgelerin asılları veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca ilgili komisyona ulaştırılır. Bu tarihten sonra verilen dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.
Başvurular 15 Ekim 2020 tarihinde başlayarak, 31 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. 

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:

1)Başvuru Dilekçesine;
a)T.C. kimlik numarası beyanı veya 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart örneği ya da Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği,
b)Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
c)Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
ç)İki adet vesikalık fotoğraf,
d)Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,
e)Listeye kabul şartları başlıklı bölümün 6 ncı maddesinde belirtilen disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge eklenir.
2)Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c ) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.07/10/2020

KARAMAN

1-Azerice, 2-Almanca, 3-Arapça, 4-Afgan Dili – Peştuca, 5-Flemenkçe, 6-Fransızca, 7-İngilizce, 8-Kürtçe, 9-Osmanlıca, 10-Rusça, 11-İşaret Dili, 12-Farsça
2.LİSTEYE KABUL ŞARTLARI 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
c) En az ilkokul mezunu olması,
ç) Başvuru tarihinde on sekiz yaşını tamamlamış olması,
d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,
g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,
gerekir.
3. BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenlerin 08 Ekim 2020 tarihinden 31 Ekim 2020 tarihine kadar Karaman Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonuna veya Komisyonumuza gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir dilekçe ile şahsen başvurmaları gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden komisyonumuza gönderilecektir. Belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca Komisyonumuza ulaştırılacaktır. 31 Ekim 2020 tarihinden sonra verilen dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru dilekçesine Komisyonca istenilen belgeler eklenir. Başvuru dilekçesinde ayrıca bilirkişiye ait banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.
4. BAŞVURU BELGESİNE EKLENECEK BELGELER 
1- Başvuru dilekçesine;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği
c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
ç) İki adet vesikalık fotoğraf,
d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, eklenir.
2- Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.

TEKİRDAĞ

  Listeye kayıt  olabilmek için tercümanın  ;
            a ) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
            b)  Başvuru  tarihinde  fiil ehliyetine  sahip olması,
            c ) En az ilkokul mezunu olması,
            ç ) Başvuru tarihinde  onsekiz  yaşını tamamlamış olması,
            d )Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar,  12/04/1991 tarihli ve  3713 sayılı Terörle  Mücadele  Kanununda  yer alan suçlar  ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas  veya kaçakçılık,  resmi ihale ve alım
            satımlara fesat karıştırma, suçlarından hükümlü olmaması  veya hakkında  hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş  olması,           
            e ) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından  yasaklanmamış olması,
            f ) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmesi,
            g ) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekir.      


             Başvuru formuna  eklenecek belgeler

            Başvuru formuna  (  başvuru sahibi tarafından fotoğraf yapıştırılacaktır )   ;
            a ) T.C kimlik numarası beyanı
            b ) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği
            c ) Tercüman  olmak  istediği dil veya diller ile işaret diline  ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,  böyle bir belgenin olmaması durumunda  tercümanlık faaliyetini yerine  getirecek derecede  dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
            ç ) Bir  adet vesikalık fotoğraf
            d ) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği     
             eklenir.
                    *Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan a, c ve d bentlerinde sayılan bilgi ve   belgeler istenmez,
           
                        BAŞVURU USULÜ

            Bilirkişi listesine kaydolmak isteyenlerin başvuru formu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte  31 Ekim 2020  tarihine kadar    komisyona  şahsen veya buraya gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına  başvururlar,   Bu tarihten sonra  komisyona ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmaz.   
            Başvuru formuna  yukarıda   belirtilen  belgeler eklenir.  Başvuru formunda ayrıca bilirkişiye ait banka   iban numarası  bilgilerinin belirtilmesi gerekir.           
             ( Ayrıca  varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşun adları, açık adres ve telefon bilgilerinin  de dilekçede belirtilmesi gerekir. ) 
            Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına teslim edilen bilirkişi başvuru evrakları ivedi olarak   UYAP üzerinden taratılmak suretiyle  komisyonumuza  gönderilir. Belgelerin asılları  veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarınca  tasdik edilen örnekleri ayrıca  komisyona  fiziki olarak ulaştırılır.

SİNOP

İşaret Dili,

Türkçe dışındaki tüm yabancı diller

BAŞVURU-LİSTEYE KABUL ŞARTLARI :
Listeye kayıt olabilmek için tercümanın:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,

En az ilkokul mezunu olması,

Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olması,

Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve Adliyeye karşı işlenen suçlar,

12/04/1991 tarihli 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,

Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir mesleki faaliyeti icra etmesi,

Başka bir Komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.


BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :
Başvuru Dilekçesine:

T.C Kimlik Numarası beyanı

Banka İban numarası ve şube adı

Adrese dayalı nüfus kayıt örneği

Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

2 adet vesikalık fotoğraf

Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği eklenir.

BAŞVURU USULÜ :
Başvuru Yeri : Sinop Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı
Başvuru Dilekçesi : Sinop Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığından veya www.sinop.adalet.gov.tr adresinden temin edilecektir.
BaşvuruTarihi : Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak
İsteyenlerin başvuruları : 01/10/2020 tarihinde başlayıp 30 /10/2020 günü mesai bitiminde sona erer. Bu tarihten sonra Komisyona ulaşan başvurular değerlendirilmeyecektir.
Başvuru Dilekçesinde Ayrıca : T.C Vatandaşlık numarasının ve banka İBAN numarası ile Banka Şubesinin belirtilmesi gerekmektedir.

ESKİŞEHİR

Tercümanlık yapılması talep edilen diller :
İngilizce, Fransızca, Almanca, Çince, Arapça, Rusça, Farsça, Kürtçe, Flemenkçe, Bulgarca, Afgan Dili vs.
Sağır ve dilsizler için işaret dilinde tercüman
Listeye kabul şartları :
Listeye kayıt olabilmek için tercümanın;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
c) En az ilkokul mezunu olması,
ç) Başvuru tarihinde on sekiz yaşını tamamlamış olması,
d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
e)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,
g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,
Gerekir.
Başvuru usulü: Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenler 01/10/2020 tarihinden 31/10/2020 tarihine kadar Komisyona veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvurur. Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden ilgili Komisyona gönderilir. Belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca ilgili komisyona ulaştırılır. Bu tarihten sonra verilen dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.
Başvuru dilekçesine:
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
ç) İki adet vesikalık fotoğraf,
d)Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği eklenir.
Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez, (başvuru dilekçesi, adrese dayalı nüfus kayıt örneği ve fotoğraf ile başvurulacak)

ANTALYA

   5271 Sayılı CMK’nun 64. maddesine dayanılarak çıkarılan Ceza Muhakemeleri Kanuna göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre,
               Antalya İl hudutları dahilinde Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Ceza Mahkemeleri nezdinde Tercümanlık yapacakların listesi oluşturulacaktır.
           Tercüman Yönetmeliği 6.maddede yazılı şartları taşıyan ve Komisyonumuza bağlı olarak Tercümanlık yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin (Halen faaliyetine devam ediyor olması ve listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekir.) 15.10.2020 ile 30.10.2020 tarihleri arasında Tercüman  Yönetmeliği 8.md) ilgili maddelerinde yazılı belgeleri de eklemiş olarak (www.antalya.adalet@gov.tr/duyurular adresinden temin edilebilir) doğrudan veya kayıtlı olunan ya da çalışılan kurum aracılığı ile Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına başvurmaları gerektiği, listelere kabul edilenlerin yemininin 03/12/2020 tarihinde yapılacağı ilan olunur.28/09/2020

İSTANBUL

Listeye kabul şartları :

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart sahibi olması,

2.Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,

3.En az ilkokul mezunu olması,

4.Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olması, ( 31/10/2002 tarihi ve öncesi          doğumlular )

5.Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

6.Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,

7.Komisyonunun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,

8.Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,

gerekir.

Başvuru usulü :

Tercüman olarak başvuru yapmak isteyenler 01 - 31 Ekim 2020 tarihleri arasında Komisyon Başkanlığımıza veya Komisyon Başkanlığımıza gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir. 
Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden Komisyon Başkanlığımıza gönderilmesi, belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri de ayrıca Komisyon Başkanlığımıza APS ile ulaştırılması gerekmektedir. 
31 Ekim 2020 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler :

1.Başvuru Formu,  ( İstanbul Adliyesinin (www.istanbul.adalet.gov.tr) resmi internet sitesinde yayımlanacak olan ilanın ekinden temin edilecektir. )

2.T.C. kimlik numarası beyanı veya 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart örneği ya da Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği,

3.Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

4.Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, ( Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır ) böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede bildiği her dil için ayrı ayrı yazılı beyan,  ( İstanbul Adliyesinin (www.istanbul.adalet.gov.tr) resmi internet sitesinde yayımlanacak olan ilanın ekinden temin edilecektir. )

5.İki adet vesikalık fotoğraf,

6.Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,     ( Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır )

7.Listeye kabul şartları başlıklı bölümün 6 ncı maddesinde belirtilen disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge,
gerekir.

2020 yılında  İstanbul İli Tercüman Listesine kayıtlı olanlardan başvuru için gerekli belgeler başlıklı bölümde belirtilen (2), (4) ve (6) numaralı bilgi ve belgeler istenmeyecektir.

Başvurularının alınma şekli, değerlendirilmesi ve müteakip işlemler :

1.Tercümanlık başvuruları; başvuru için gerekli belgeler başlıklı bölümde belirtilen belgelerle birlikte İstanbul Adalet Sarayı içerisinde ikinci bodrum katta bulunan Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonunun giriş alanına bizzat gelerek veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle yapılacaktır. 


Mahallî Cumhuriyet başsavcılıkları aracı kılınarak yapılan başvurularda verilen belgeler UYAP üzerinden Komisyon Başkanlığımıza gönderilmesi, belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri de ayrıca Komisyon Başkanlığımıza APS ile ulaştırılması gerekmektedir.
31 Ekim 2020 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. Bir başkası aracılığıyla, postayla ya da faksla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

AMASYA

- İşaret Dili,

- Türkçe dışındaki tüm yabancı diller.

BAŞVURU-LİSTEYE KABUL ŞARTLARI :

Listeye kayıt olabilmek için tercümanın:

a-) Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olması,

b-) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,

c-) En az ilkokul mezunu olması,

ç-) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,

d-) Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

e-) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,

f-) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir mesleki faaliyeti icra etmesi,

g-) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :

Başvuru Dilekçesine:

a-) T.C. kimlik numarası beyanı,

b-) Banka iban numarası ve şube adı,

c-) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

d-) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

ç-) İki adet vesikalık fotoğraf,

e-) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği eklenir.

Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.

BAŞVURU USULÜ :

Başvuru Yeri : Amasya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı.

Başvuru Dilekçesi : Amasya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığından veya www.amasya.adalet.gov.tr adresinden temin edilebilir.

Başvuru Tarihi : Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları: 30 Ekim 2020 günü mesai bitiminde sona erer. Bu tarihten sonra Komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru Dilekçesinde Ayrıca : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarasının ve Banka İBAN numarası ile Banka Şubesinin belirtilmesi gerekmektedir.

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Furkan 2020-10-22 22:17:49

Neden Ağrı da hiç alımlar yok gerek mi duyulmuyor yoksa Ağrı şehir diye umursamıyorlar mi

Avatar
Ceylan 2020-10-22 20:44:34

Niye hiç ağrı yok biraz bize yardımcı olun

Avatar
Elif 2020-10-22 21:18:11

Yakın zamanda dediğiniz ilanı çıkarın artık

Avatar
Anne 2020-10-23 22:37:22

Enaz ilk okul mezunu diyorsunuz yabancı dil istiyorsunuz yabancı dili ilkokulda öğretiyorlar da bizmi bilmiyoruz acaba

Avatar
Zeynep 2020-10-24 21:49:43

Basvuru yapan biri varsa yardımcı olabilirmi

Avatar
Zeynep 2020-10-24 21:50:02

Basvuru yapan biri varsa yardımcı olabilirmi

Avatar
murat 2020-10-26 03:03:44

Lisans mezunuyum ingilizcem var diyarbakırdayım başvuru yapabilirmiyim