PISA, TIMSS, ABİDE Gibi Uluslararası Sınavlar İçin MEB Değişiklik Yaptı

20 Ekim Cumartesi tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda Milli Eğitim Bakanlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yönetmeliğinde bazı değişikliklerin yapıldığına yer verildi.

PISA, TIMSS, ABİDE Gibi Uluslararası Sınavlar İçin MEB Değişiklik Yaptı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında MEB ile İlçe Milli Eğitim Müdürleri Yönetmeliğinde bazı değişikliklerin yapıldığına yer verildi.

20 Ekim tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlanarak yürülüğe giren söz konusu kararda  İl İzleme Araştırması, PISA, TIMSS, ABİDE vb. ulusal ve uluslararası ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ait hükümler değiştirildi.

Söz konusu yönetmelik şu şekilde;

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/11/2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“c) İl İzleme Araştırması, PISA, TIMSS, ABİDE vb. ulusal ve uluslararası ölçme ve değerlendirme uygulamalarını il düzeyinde yürütmek.”

“ç) Sınav komisyonunun ve ölçme değerlendirme merkezinin sekretarya hizmetlerini yürütmek.”

“(2) İl millî eğitim müdürlüklerinde il geneli ölçme değerlendirme çalışmaları ve araştırmaları ile bu kapsamdaki sınav uygulamaları,  il millî eğitim müdürlüğü ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri şubesi bünyesinde oluşturulan ölçme değerlendirme merkezi tarafından yürütülür. İhtiyaç görülmesi halinde ilçe millî eğitim müdürlüklerinde il geneli ölçme değerlendirme araştırmaları ile bu kapsamdaki sınav uygulamaları il millî eğitim müdürlüğü ölçme değerlendirme merkezi tarafından yürütülür.

(3) İl millî eğitim müdürlüğü ölçme değerlendirme merkezinin ölçme değerlendirme araştırmaları ile bu sınav uygulamalarına ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Kamubulteni.com  |  Ankara