DSİ'ye Mühendis Alımı Başvuru Şartları ile Sürecinde Değişiklik

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine mühendis alımı için başvuru detaylarına bazı değişiklikler yapıldı.

DSİ'ye Mühendis Alımı Başvuru Şartları ile Sürecinde Değişiklik

Devlet Su İşleri Kamu personeli alımı başvurusunda bazı değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında önemli bir yönetmelik yayımlandı. Yayımlanan kararda DSİ Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına mühendis alımında aranan şartlar ve sınav aşamalarında değişiklik yapıldığına yer verildi.

Söz konusu karar şu şekilde;

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatındaki mühendis kadrolarına ilk defa atanacaklarda aranacak şartlar ile yapılacak giriş sınavlarının şekli ve uygulanması ile Sınav Komisyonuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatındaki mühendis kadrolarına ilk defa atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/12/1983 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun Ek 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdür: Devlet Su İşleri Genel Müdürünü,

b) Genel Müdürlük: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

c) Giriş Sınavı: Mühendis kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, KPSS (B) sonuçlarına göre Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı alan adaylar arasında yapılan sözlü ve/veya uygulamalı bölümlerden oluşan sınavı,

ç) KPSS (B): (B) grubu kadrolara atanacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

d) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı Puan 3’ü,

e) Sınav Komisyonu: Mühendislik Sınav Komisyonunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav komisyonunun oluşumu

MADDE 5 – (1) Sınav Komisyonu, Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; aralarında Personel Daire Başkanı yer almak kaydıyla ana hizmet birimlerinin daire başkanları ile bölge müdürleri arasından Genel Müdür tarafından belirlenecek dört üye olmak üzere toplam beş asıl üyeden oluşur. Ayrıca, Genel Müdür tarafından bu fıkrada belirtilenler arasından dört yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Komisyonuna katılır.

(2) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

Sınav komisyonunun görevleri

MADDE 6 – (1) Sınav Komisyonu, Giriş Sınavı ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi, sınavın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Sınav Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Giriş Sınavı

MADDE 7 – (1) Genel Müdürlüğe ait mühendis kadrolarına Giriş Sınavı ile atama yapılır. Giriş Sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uygun görülen zamanlarda Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Giriş Sınavının, sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılmasına Sınav Komisyonunca karar verilir.

Giriş Sınavı duyurusu

MADDE 8 – (1) Giriş Sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri, KPSSP3 asgari puanı, başvuru yeri ve tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, sınav konuları, atama yapılması planlanan kadro sayısı, sınıfı ve dereceleri ve gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de ve Genel Müdürlük ile Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giriş Sınavı başvuru şartları

MADDE 9 – (1) Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Genel Müdürlüğün ihtiyacına göre Giriş Sınavı duyurusunda belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, Giriş Sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.

Giriş Sınavı başvuru işlemleri

MADDE 10 – (1) Giriş Sınavı başvurusu, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.

(2) Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlükten veya Genel Müdürlük internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) Özgeçmiş,

ç) Üç adet vesikalık fotoğraf.

(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatınca onaylanabilir.

(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin Giriş Sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular dikkate alınmaz.

(5) Bu Yönetmelikte yer verilen Giriş Sınavına ilişkin iş ve işlemler Personel Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Personel Dairesi Başkanlığınca, sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan kadro sayısının dört katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da Giriş Sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri Giriş Sınavından en az on gün önce Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

(3) Başvuru şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri, Giriş Sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde istemeleri halinde kendilerine teslim edilir.

Sözlü sınav ve konuları

MADDE 12 – (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili olarak mesleği dâhilinde bulunan konular (mesleki bilgisi),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yeteneği ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

(2) Adaylar, Sınav Komisyonu üyeleri tarafından birinci fıkranın (a) bendi için 70 puan, diğer bentlerinin her biri için 6 puan olmak üzere yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

Uygulamalı sınava çağrı

MADDE 13 – (1) Sözlü sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adayların; yalnızca uygulamalı sınav yapılması halinde ise ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan kadro sayısının dört katı kadar adayın isimleri (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dâhil), uygulamalı sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir.

Uygulamalı sınav

MADDE 14 – (1) Uygulamalı sınavda adaylar; mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular esas alınarak, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak personelin uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Uygulamalı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Giriş Sınavı sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 15 – (1) Sınav Komisyonu; Giriş Sınavının sözlü ve uygulamalı sınav olarak iki aşamalı yapılmasına karar verilmesi halinde, sözlü sınav notunun yüzde kırkı, KPSSP3 puanının yüzde otuzu ile uygulamalı sınav notunun yüzde otuzunu; Giriş Sınavının sadece sözlü veya sadece uygulamalı sınav olarak yapılması halinde ise, sözlü/uygulamalı sınav notu ile KPSSP3 puanının aritmetik ortalamasını esas alarak nihai başarı listesini hazırlar. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde, Giriş Sınavı sözlü ve uygulamalı olarak iki aşamalı yapılmış ise sözlü puanı yüksek olan adaya, sözlü puanının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya; Giriş Sınavı sadece sözlü veya sadece uygulamalı olarak yapılmış ise sözlü/uygulamalı sınav notu yüksek olan adaya, sözlü/uygulamalı sınav notunun eşit olması halinde KPSSP3 puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde ise yaşı büyük olan adaya öncelik tanınır. Sınav Komisyonunun belirlediği başarı listesi Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(2) Giriş Sınavı sonuçları Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilir.

(3) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi işgünü içinde ve yapılacak uygulamalı sınav var ise sınav tarihinden önce incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilir.

(4) Giriş Sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak adaylar için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 16 – (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 17 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığınca saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mühendis Kadrosuna Atanma, Bildirim ve Zorunlu Çalışma Süresi

Atamadan önce istenecek belgeler

MADDE 18 – (1) Mühendis kadrosuna atanmak üzere yapılan Giriş Sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma ile birlikte diploma denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti),

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

ç) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,

d) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

e) Dört adet vesikalık fotoğraf,

f) Mal bildirimi.

Mühendis kadrosuna atanma

MADDE 19 – (1) Giriş Sınavını kazananların, talep edilen belgeleri ibraz etmeleri halinde mühendis kadrolarına atanma işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca başlatılır.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(3) Atamaları yapılan mühendislerin görevlerine başlamalarında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.

(4) Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayanlar veya başlatılmayanlar veya göreve başlayanlardan çeşitli sebeplerle ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir.

Bildirim

MADDE 20 – (1) Giriş Sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Personel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 1/10/2016 tarihli ve 29844 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Bugünden itibaren yürülüğe giren karar DSİ tarafından yürütülür.

Kamubulteni.com  | Ankara

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.