Bugün Değişti: Artık O Memur Alımında KPSS Şartı Olmayacak

Resmi Gazete 'de yayımlanan kararda İletişim Başkanlığına kamu personeli alımında artık KPSS şartının aranmayacağına yer verildi.

Bugün Değişti: Artık O Memur Alımında KPSS Şartı Olmayacak

Resmi Gazete 'de yayımlanan kararda İletişim Başkanlığına kamu personeli alımında artık KPSS şartının aranmayacağına yer verildi.

27 Kasım 2018 Salı 13:08
Bugün Değişti: Artık O Memur Alımında KPSS Şartı Olmayacak

Resmi Gazete'de bugün yayımlandı: Artık KPSS şartı yok.

27 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlanan kararda İletişim Başkanlığı 'na personel alımında KPSS şartı kaldırıldı.

Geçtiğimiz gün Resmi Gazete 'de yayımlanan kararda Dışişleri Bakanlığı 'na aday memur alımında KPSS şartı kaldırılmıştı. Bu kararın ardından İletişim Başkanlığı'na uzman personel alımında da KPSS şartı kaldırıldı.

Söz konusu yönetmelik şu şekilde;

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iletişim uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının şeklini ve uygulamasını, uzman ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları ile görev, yetki, hak ve sorumluluklarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, uzman yardımcılığına atanmak isteyen adaylar ile uzman ve uzman yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi ile 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İletişim Başkanını,

b) Başkanlık: İletişim Başkanlığını,

c) Giriş Sınavı: Ön eleme, yazılı ve/veya sözlü aşamaları kapsayan iletişim uzman yardımcılığı giriş sınavını,

ç) Ön eleme sınavı: Sınav duyurusunda belirtilen şartlan taşıyan adaylara yapılan eleme sınavını,

d) Sınav Kumlu: İletişim uzman yardımcılığı giriş sınavı kumlunu,

e) Sözlü sınav: Yazılı sınav aşamasından sonra başanlı olan veya yazılı sınav yapılmayacaksa ön eleme sınavında başarılı olan adaylara yapılan sözlü sınavı,

f) Tez ve Yeterlik Sınavı Kumlu: İletişim uzmanlığı Tez ve Yeterlik Sınavı Kumlunu,

g) Uzman: İletişim uzmanını,

ğ) Uzman Yardımcısı: İletişim uzman yardımcısını,

h) Yazılı sınav: Ön eleme sınavında başarılı olan adaylara yazılı olarak yapılan sınavı,

ı) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

i) Yeterlik Sınavı: İletişim uzmanlığı yeterlik sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavı ve Uzman Yardımcılığına Atanma

Giriş sınavı

MADDE 5- (1) Giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç dummu dikkate alınarak, Başkanlıkça uygun görülecek tarihlerde yapılır veya yaptırılır.

(2) Giriş sınavı, ön eleme sınavı aşaması ile sonrasında yapılacak yazılı ve sözlü veya sadece sözlü aşamalardan oluşur.

Sınav Kurulu

MADDE 6- (1) Sınav Kurulu, Başkanın oluruyla kurulur. Sınav Kurulu, Başkanın veya görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında; bir Başkan Yardımcısı ve I. Hukuk Müşaviri ile daire başkanlan ve/veya uzmanlar arasından belirlenecek dört üye olmak üzere toplam beş asil ve üç yedek üyeden oluşur.

(2) Kurul üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamaz.

(3) Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(4) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 7- (1) Giriş sınavının duyurusu Başkanlık tarafından hazırlanır.

(2) Duyuruda; atama yapılacak kadroların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri, başvuru tarihi, yeri ve şekli, başvuruda istenecek bilgi ve belgeler, sınava katılabilmede aranacak genel ve özel şartlar, sınava çağrılacak aday sayısı, sınavın kim tarafından yapılacağı, sınavın yeri, zamanı, şekli, sınav konulan ve değerlendirme yöntemleri ile varsa diğer hususlar yer alır.

(3) Duyuru, başvuru tarihinin bitiminden en az otuz gün önce Resmi Gazete'de, Başkanlık internet sayfasında ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle yayımlanır.

Giriş sınavına başvuru şartları

MADDE 8- (1) Giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlan taşımak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren;

1) Hukuk, siyasal bilgiler, İktisadi ve İdari bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden,

2) İletişim fakültelerinden,

3) Mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile matematik ve istatistik lisans bölümlerinden

veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlanndan mezun olmak,

c) Sınav duyurusunda belirtilen diğer şartlan taşımak,

ç) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibanyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

şarttır.

(2) Başkanlık, birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen mezuniyet koşullarına uygun olarak öğrenim alanlarına ilişkin kontenjan belirleyebilir.

Başvuru şekli ve belgeleri

MADDE 9- (1) Giriş sınavına başvuru, sınav duyurusunda belirtilmesi kaydıyla, şahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru belgelerinin Başkanlığa ulaştığı tarih dikkate alınır. Süresi içinde yapılmayan veya postadaki gecikme nedeniyle Başkanlığa geç ulaşan başvurular dikkate alınmaz.

(2) Giriş sınavına girecek adaylardan başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Sınav başvuru formu.

b) İki adet vesikalık fotoğraf.

c) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı resmi makamlardan alınmış bir kimlik kartı fotokopisi.

ç) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği, yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde ise Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı sureti.

d) Erkek adaylardan, askerlik görevini yaptığına veya sınav tarihinde erteletmiş olduğuna ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair yazılı beyanı.

e) Adli sicil kaydı olup olmadığına dair yazılı beyanı.

f) Adayın özgeçmişi.

g) Duyuruda belirtilmesi şartıyla Başkanlığın gerekli gördüğü diğer belgeler.

(3) İkinci fıkranın (a) bendi dışındaki belgeler, sadece sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan istenir. Adayların söz konusu belgeleri, Başkanlık tarafından belirlenecek tarihe kadar teslim etmeleri zorunludur.

(4) Başvuru koşullan taşımadığı veya istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamalan yapılmaz. Bunların atamalan yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemez ve haklarında ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavına çağrı

MADDE 10- (1) Süresi içinde yapılan başvurular ve başvuru belgeleri, Başkanlık tarafından incelenerek gerekli şartlan taşıyanlar belirlenir ve adaylann listesi düzenlenerek Başkanlık resmi internet sitesinde duyurulur.

Ön eleme sınavı

MADDE 11- (1) Ön öleme sınavı; Sınav Kurulu tarafından yapılabileceği gibi Milli Eğitim Bakanlığına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya yükseköğretim kuramlarından birine de yaptınlabilir.

(2) Ön eleme sınavı çoktan seçmeli olarak yapılır. Sınav, Başkanlığın görev alanları da dikkate alınarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen konular ile genel yetenek, genel kültür ve yabancı dil konularından oluşur.

(3) Ön eleme sınavına, sınava girme şartlan taşıyan bütün adaylar çağnlır.

(4) Değerlendirme yapılırken tüm sorular kendi aralannda eşit olarak puanlanır. Ön eleme sınavından başanlı olmak için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alınması şarttır.

(5) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ön eleme sınavının diğer kamu kuramları veya yükseköğretim kuramlarına yaptırılması halinde de aynı esaslar uygulanır.

(6) Ön eleme sınavından yetmiş (70) puandan az olmamak üzere;

a) Ön eleme sınavı aşamasından sonra yazılı sınav yapılacak ise, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) yazılı sınava,

b) Ön eleme sınavı aşamasından sonra yazılı sınav yapılmayıp doğrudan sözlü sınav yapılacak ise, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sözlü sınava,

girmeye hak kazanır.

(7) Ön eleme sınavı sonuçları, Başkanlık internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur. Duyuruda, bir sonraki aşamaya girmeye hak kazanan adayların sınav yeri, tarihi ve saati de belirtilir. Duyuru dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

(8) Ön eleme sınavı sonuçlarına yedi gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz, ön eleme sınavını yapan Sınav Kuruluna veya ilgili kurama yapılır ve otuz gün içinde sonuçlandın lir. İtiraz sonucu verilen karar kesindir.

Yazılı sınav

MADDE 12- (1) Ön eleme sınavından başarılı olup yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara Sınav Kumlunca yazılı sınav yapılır.

(2) Yazılı sınav duyurusu 11 inci maddenin yedinci fıkrasına göre yapılır.

(3) Yazılı sınav, adayların 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin alt bentlerinde belirtilen bölümlerden mezuniyet durumları dikkate alınarak;

a) Mezun olunan bölümlerin müfredatına göre belirlenen alan bilgisi konulan,

b) Başkanlığın görev alanı ile ilgili konulan, içerecek şekilde hazırlanır.

(4) Yazılı sınavda soruların konu gruplan bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.

(5) Yazılı sınavda başanlı sayılmak için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alınması şarttır. Yazılı sınavda başanlı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sözlü sınava girmeye hak kazanır.

(6) Yazılı sınav sonuçlan, Başkanlık internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur. Duyuruda, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yeri, tarihi ve saati de belirtilir. Duyuru dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

(7) Yazılı sınav sonuçlanna yedi gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz, sınavı yapan Sınav Kumluna yapılır ve otuz gün içinde sonuçlandırılır. İtiraz sonucu verilen karar kesindir.

Sözlü sınav

MADDE 13- (1) Sözlü sınav, ön eleme sınavı akabinde yapılacak yazılı sınavdan sonra yapılabileceği gibi, giriş sınavı duyurusunda belirtilmesi kaydıyla ön eleme sınavından sonra yazılı sınav yapılmadan da yapılabilir.

(2) Sözlü sınava çağırılacaklar, 11 inci maddenin altıncı fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin yedinci fıkrası ile 12 nci maddenin altıncı fıkrasına göre belirlenir ve duyurulur.

(3) Sözlü sınavda adayın;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, değerlendirilir.

(4) Ön eleme sınavı sonrası, yazılı sınav ve akabinde sözlü sınav yapılması halinde, üçüncü fıkranın (a) bendi elli puan, diğer bentleri onar puan üzerinden değerlendirilir.

(5) Sözlü sınavda, Kurul başkanı ve üyeleri tarafından adaya ayrı ayrı puan verilir ve tutanağa geçirilir. Kumlun başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması adayın sözlü sınav puanıdır. Sözlü sınavdan geçmek için, Sınav Kumlu üyelerinin puanlarının aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması gerekir.

(6) Sözlü sınav sonuçlanna, açıklandığı tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz, Sınav Kumluna yapılır ve otuz gün içinde sonuçlandınlır. İtiraz sonucu verilen karar kesindir.

Giriş sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi ve açıklanması MADDE 14- (1) Giriş sınavı puanı, ön eleme sınavından sonra yazılı sınav ve akabinde sözlü sınav yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak,

ön eleme sınavından sonra sadece sözlü sınav yapılması durumunda sözlü sınav puanı esas alınmak suretiyle belirlenir.

(2) Giriş sınavı sonuçları, Sınav Kurulunca puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır. Ayrıca herhangi bir kayıt tutulmaz.

(3) Hesaplama ve başarı derecesine göre sıralama sonrası, giriş sınavı puanı yetmiş (70) ve üzerinde olması şartıyla en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısı kadar aday giriş sınavını asıl olarak kazanmış sayılır.

(4) Asıl adayların yanı sıra, giriş sınavı puanı yetmiş (70) ve üzerinde olan adaylardan başarı sıralamasına göre, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yansı kadar yedek aday belirlenir.

(5) Giriş sınavı sonuçları, yazılı olarak ve Başkanlık internet sayfasından yayımlanmak suretiyle ilgililere duyurulur. İlan edilen sınav sonuçlan, bir yılı aşmamak üzere müteakip sınavın başvuru tarihine kadar geçerlidir.

İLAN YAYIMLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN KAMUBULTENİ.COM MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİN.

Kamubulteni.com  | Ankara

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.