Aksaray ve Doğuş Üniversitesine Ait Önemli Kararlar Resmi Gazete'de

İki Üniversitenin eğitim öğretim ve sınav yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Aksaray ve Doğuş Üniversitesine Ait Önemli Kararlar Resmi Gazete'de

İki üniversitenin eğitim öğretim ve sınav yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve yayımlandığı tarih itibariyle de yürülüğe giren kararda Aksaray ile Doğuş Üniversitesinin yönetmeliklerinde değişiklikler yapıldı. 

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Aksaray Üniversitesi eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği aşağıdaki şekilde değiştirilidi.

MADDE 1 – 1/10/2017 tarihli ve 30197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aksaray Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) Eşdeğer ders: Adı, AKTS kredisi ve içeriği denk olan veya adı ve/veya AKTS kredisi farklı olmakla birlikte içeriğinin en az yüzde sekseni aynı olan dersi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim-öğretim planları, ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul kurulunun uygun görüşü ve Senatonun onayıyla kesinleşir. Eğitim-öğretim planlarında yapılacak değişikliklerin, her yıl en geç Haziran ayı sonuna kadar Senatoya sunulması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencinin bir dersten muaf olabilmesi için başarılı olduğu dersin, eğitim-öğretim planındaki bir derse eşdeğer ders olması gerekir. Birden fazla başarılı olunmuş dersler birleştirilerek eğitim-öğretim planındaki bir derse eşdeğer ders olması sağlanabilir. Başarılı olunmuş bir dersin eğitim-öğretim planındaki birden fazla derse eşdeğer ders olması sağlanabilir.”

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

Doğuş Üniversitesi eğitim öğretim ile sınav yönetmeliğinde yapılan değişiklik şu şekilde;

MADDE 1 – 14/4/2015 tarihli ve 29326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ekleme-bırakma

MADDE 22 – (1) Derslerin ekleme-bırakma işlemleri yarıyılın ilk iki haftası içinde yapılır. Öğrenciler bu süre içinde daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir veya yenilerini ekleyebilir.

(2) Öğrenciler ilk iki yarıyıla ait dersler ile daha önceki yarıyıllarda hiç alınmayan ve/veya alınıp devamsızlık nedeniyle başarısız olunan dersleri bırakamazlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Betorder 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bir dersten alınan A+ ile C arasındaki notlar dersin başarılı; D ve D+ notları dersin şartlı başarılı olarak tamamlandığını; F notu ise dersten başarısız olunduğunu gösterir. Ayrıca; not belgesinde geçici süre ile EL, I ve not belgesinde görünen P, G, R harfleri kullanılır. Harflerin anlamları aşağıda gösterilmiştir:

1) EL: Öğrencinin ilgili dersin yarıyıl sonu sınavı için izinli sayıldığını gösterir.

2) I: Proje, bitirme ödevi ve benzeri çalışmaları içeren derslerde yapması gerekenleri, devam ve sınavlar hariç, mazereti nedeniyle zamanında yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bu çalışmalar ilgili yarıyıl sonu sınavlarının/proje sunumlarının bitiminden itibaren iki hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile en fazla iki hafta daha uzatılabilir. Süresinde sonuçlandırılmayan dersler için I notu F’ye dönüşür.

3) IA: Öğrencinin devamsızlıktan dolayı başarısız sayıldığını gösterir.

4) G: Türkçe bölümlerde yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olunan dersler ile diğer yükseköğretim kurumlarından alınan ve ağırlıklı not karşılığı olmayan ancak ilgili yükseköğretim kurumunun not sistemine göre başarılı olduğu “Yeterli/Başarılı/Geçer” şeklinde gösterilmiş olan dersleri belirtir. Not ortalamalarına katılmaz.

5) P: Başarılı olunan kredisiz dersler ve başarı ile tamamlanan zorunlu stajlar için kullanılır, not ortalamalarına katılmaz.

6) R: Tekrar edilen dersleri gösterir.

7) NC: Öğrencinin ders planında bulunmayan herhangi bir kredili dersin kredisiz olarak alınması durumunda bu dersin kredi bilgisi yerine NC yazılır. Dersten başarılı olanlara P, başarısız olanlara F verilir.

8) NP: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir. Telafi edilenler başarı notuna, edilmeyenler F’yedönüşür.”

Kamu bulteni.com  | Ankara