KVKK Memur Alımı Yapacak! İşte Şartlar

KVKK memur alımı için başvuru işlemleri 4-14 Ağustos'ta yapılacak.

KVKK Memur Alımı Yapacak! İşte Şartlar

KVKK memur alımı için başvuru işlemleri 4-14 Ağustos'ta yapılacak.

05 Temmuz 2020 Pazar 19:08
KVKK Memur Alımı Yapacak! İşte Şartlar

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na uzman yardımcısı alımı yapılacak. KVKK'dan yapılan resmi açıklamada uzman yardımcısı alımı için başvuru yapacak adayların; "Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme, Elektronik, ElektrikElektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği" mezuniyet şartının yanı sıra KPSS ve diğer şartları da yerine getirmesi gerektiği kaydedildi.  Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar şu şekilde oldu: 

1 - Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Sınavı:
Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. ve
9. derece kadrolarda görev yapmak üzere; 24 adet Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı
kadrosu için, 2018 ve 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre,
13/09/2020 tarihinde yazılı sınav yapılacaktır. Her grup için başvuruda bulunan adaylardan, KPSS
puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı
kadar aday, yazılı sınava çağırılacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit
puana sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak, yazılı sınav test usulü ile
gerçekleştirilecektir.
Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısı, sınava çağırılacak aday sayısı ve
KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

2 - Sınava katılacak adaylarda aranılan şartlar:
Sınava katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak.
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 veya 2019 yıllarında
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen
puan türlerinden asgari 75 puan ve üzerinde puan almış olmak,
c) Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre;
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden ya da denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak (KPSSP-4 grubu için),
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve
işletme fakültelerinden ya da sayılan fakültelerde yer alan denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-33 ve KPSSP38 grubu için), 
3) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin; mühendislik alanında elektronik,
elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar mühendisliği ve bilişim sistemleri
mühendisliği bölümlerinden ya da sayılan bölümlerin denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-3 grubu için),
ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen " Yabancı
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) son beş yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almak
veya dil yeterliliği bakımından veya buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan
başka bir belgeye sahip olmak, (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının
eşdeğerlilik tabloları için: www.osym.gov.tr),
d) 2020 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
(01.01.1985 tarihinden sonra doğanlar)
3 - Sınav konuları:
3.1. Yazılı Sınav Konuları ve Ağırlık Oranları:
3.1.1. Ortak Konular
- Genel Kültür (% 15),
- Genel Yetenek (% 15),
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer düzenlemeler, kişisel verilerin
korunması ile ilgili uluslararası mevzuat ve uygulamalar (% 20)
3.1.2. Mesleki Alan Bilgisi
- Hukuk Fakültesi mezunları için; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama
Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Borçlar hukuku (% 50),
- Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme mezunları için; Anayasa
Hukuku, İdare Hukuku, Mikro ve Makro İktisat, İktisat Politikası, Türkiye Ekonomisi,
Uluslararası İktisat, Kamu Maliyesi, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları, Maliye Politikası,
Personel Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Kuruluşlar, Türk Dış Politikası, Siyasi
Tarih (% 50).
- Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilgisayar ve Bilişim
Sistemleri Mühendisliği mezunları için; Temel Bilgisayar Programlama ve Algoritma Geliştirme,
Bilişim Teknolojilerinde Temel Kavramlar (Bilgisayar Teknolojileri Kavramları, Temel
Bilgisayar Ağları ve İnternet, Temel Bilgi Güvenliği, Temel Veri Tabanı), Yazılım Mühendisliği,
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Bilgisayar Ağları ve İnternet,
Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Elektronik Devreler, Sayısal Mantık Tasarımı, Mikro
İşlemciler, Haberleşme (% 50).
3.2. Sözlü Sınav Konuları ve Ağırlık Oranları:
Adaylar:
- Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
- Genel yetenek ve genel kültürü,
- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Adaylar, sözlü sınavda, Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b), (c), (ç),
(d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilecektir.
4 - Değerlendirme yöntemi ve sonuçların ilanı:
Yazılı sınav notu, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, yazılı sınav sonucunda 70
puandan az olmamak üzere en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen
kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Yapılan sıralama 
sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
Yazılı sınav sonuçları Kurumun internet sitesinde ilân edilecektir.
Sözlü sınav Kurum tarafından yapılacak olup, sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava
katılacakların listesi Kurumun internet sitesinde ilân edilir. Adaylara ayrıca bir tebligat
yapılmayacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan
almak gerekir. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik
ortalaması başarı sırasını oluşturacaktır.
5 - Sınav başvuru tarihi ve şekli:
Sınav başvuruları 04/08/2020 – 14/08/2020 tarihleri arasında Kurumun internet sitesinden
(www.kvkk.gov.tr) indirilerek doldurulacak Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı
Yarışma Sınavı Başvuru Formuna, aşağıda istenilen belgelerin eklenmesi suretiyle başvuru süresi
içerisinde Kuruma şahsen veya posta yoluyla teslim edilerek yapılacaktır. Son başvuru tarihinde

saat 18.00’dan sonra Kuruma intikal eden başvurular kabul edilmeyecek olup, postada meydana
gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Başvuruda istenilen belgeler:
a) Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu
(Bilgisayar ortamında doldurulacak ve çıktısı alınarak imzalanacaktır),
b) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,
c) Yabancı dil sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,
ç) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, noter, üniversite veya Kurumca onaylı
örneği (Belgenin aslı ile şahsen müracaat edilmesi halinde bir örneği tasdik edilerek, aslı iade
edilecektir), (Eğitimi yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya
onaylı örneği), (e-Devlet üzerinden alınmış "Yükseköğretim Mezun Belgesi" de geçerli kabul
edilecektir),
d) Üç adet vesikalık fotoğraf (bir adedi sınav başvuru formuna yapıştırılacak),
e) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisi,
Ayrıca, giriş sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınavına girmeden önce aşağıdaki
belgeleri de Kuruma sunmak zorundadırlar. (Söz konusu belgelerin hangi tarihte teslim edileceği
Kurum internet sayfası www.kvkk.gov.tr üzerinden ilan edilecektir.)
a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
b) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,
c) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde, her türlü iklim ve yolculuk koşullarında
görev yapmaya elverişli olduklarına dair yazılı beyanı.
6 - Sınav ücretinin yatırılması:
Sınava giriş ücreti olan 60 TL (AltmışTürklirası), yazılı sınava katılmaya hak kazananlar
tarafından, https://www.aybu.edu.tr/hukuk/ adresinde ilan edilecek tarihler arasında, üniversite
tarafından bildirilecek banka hesabına yatırılacak olup, sınav ücretini süresinde yatırmayanlar
sınava katılmaya hak kazanamayacak, sınav ücretini yatırmasına rağmen herhangi bir sebeple
sınava katılmayanların ücretleri üniversite tarafından kendilerine iade edilmeyecektir.
7- Sınav giriş belgeleri:
Adaylar için ayrıca sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek olup adayların sınava fotoğraflı
T.C. kimlik kartı, ehliyet, pasaport veya evlilik cüzdanı ile gelmeleri gerekmektedir. Sınav yeri
(bina, sınav salon no ve sıra no) bilgileri sınav tarihinden önceki pazartesi günü ve/veya en geç
11/09/2020 tarihine kadar https://www.aybu.edu.tr/hukuk/ adresinde ilan edilecektir.
8 - Sınav tarihi ve yeri:
Yazılı sınav 13/09/2020 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 15 Temmuz
Şehitleri ve/veya Milli İrade Yerleşkelerinde (Etlik/Ankara) gerçekleştirilecek olup, sınav salonu
ve saati https://www.aybu.edu.tr/hukuk/ adresinde ilan edilecektir. Adayların sınav saatinden en 
az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi
(Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı; kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya
pasaport) olması gerekmektedir. Sınavın başlamasından önceki son 10 dakikadan itibaren binaya
aday girişi kabul edilmeyecektir.
9 - Sınav Başvurusunda Elde Edilen Kişisel Veriler
Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuranlardan talep edilen
başvuru formu ve eklerinde yer alan; adaya ait kimlik, fotoğraf, eğitim, sınav, iletişim ve çalışma
durumu bilgileri, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği “hukuki
yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması” işleme şartı doğrultusunda;
- Adayların sınava katılım hizmeti hakkının tesisi, kullanılması veya korunması,
- İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
- Kurumun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi,
- Başvuruların teyidi ve istatistiksel amaçla tespiti,
amaçlarıyla sınırlı olarak Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak No:4 Çankaya adresinde
mukim Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından şahsen/posta yoluyla yapılan başvuru
belgeleri doğrultusunda manuel olarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı giriş sınavının yapılması konusunda Kişisel
Verileri Koruma Kurumu ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında işbirliği protokolü ve
sözleşme imzalanmış olup, sınav başvurusunda bulunan kişilerden elde edilmekte olan kişisel
veriler, 6698 sayılı Kanun açısından veri sorumlusu olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu adına
veri işleyen sıfatıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından da işlenecektir.
Kurumumuzla ve Kurumumuz adına Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesiyle
paylaştığınız kişisel verileriniz, sadece hukuki uyuşmazlıklarda; talep durumunda ilgili yargı
mercileriyle paylaşılacaktır.
Adaylar, Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki
taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Kişisel Verileri
Koruma Kurumuna yazılı olarak iletebilirler.
10- Diğer Hususlar:
Sınav sonuçlarına itiraz ücreti ≠100≠ (yüz) Türk Lirasıdır. Adaylar sınav sonuçlarına
itirazlarını, itiraz ücretlerini, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin hesaplarına “Ad, Soyad,
TC Kimlik Numarası ve Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı Sınavı sonucuna itiraz”
açıklamasını belirtmek suretiyle yatırdıklarını gösteren dekontu ekleyecekleri bir dilekçe ile
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin ilgili birimine yazılı olarak yapacaklardır.
Soruya İtiraz ücreti her bir soru için ≠100≠ (yüz) Türk Lirasıdır. Adaylar sınavda sorulan
soruya ilişkin itirazlarını, her bir soru için itiraz ücretini, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin
hesaplarına “Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası ve Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı
Sınavı … adet sınav sorusuna itiraz” açıklamasını belirtmek suretiyle yatırdıklarını gösteren
dekontu ekleyecekleri hangi sorulara itiraz ettikleri hususunu da içeren bir dilekçe ile Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin ilgili birimine yazılı olarak yapacaklardır.
Giriş sınavını kazananlardan, sınav başvurusunda gerçeğe aykırı beyanda bulundukları
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal
edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde
Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
Sınav başvurusunda bulunan engelli adayların, yüklenici tarafından gerekli hazırlıkların
yapılarak uygun ortamın sağlanabilmesi için başvuruları sırasında, bu hususu belirterek engel
durumlarını gösteren belgeleri de eklemeleri gerekmektedir.
Olağanüstü durumlar ve mücbir sebepler dolayısıyla sınav takviminde yapılacak
değişiklikler kurumun internet adresinden duyurulacak olup adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır. 

Son Güncelleme: 05.07.2020 19:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.