Zeytinburnu Belediyesi Lisans ve Ön Lisans Mezunu Zabıta Memuru Alacak

Zeytinburnu Belediyesi tarafından toplamda 42 lisans ve ön lisans zabıta memuru alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru için hangi bölüm mezunu olmak gerekiyor.

Zeytinburnu Belediyesi Lisans ve Ön Lisans Mezunu Zabıta Memuru Alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi çeşitli bölümlerden mezun olmuş 17 ön lisans, 25 lisans mezunu zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Alınacak kadrolar içi farklı şartlar söz konusu

KPSS Şartı Var mı?

Alımı yapılacak kadrolar için KPSS şartı bulunuyor. Ön lisans için 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almak gerekiyor. Lisans mezunlarının ise 2020 KPSS P3 puan türünden 70 ve üstü puan alması şartı bulunuyor

Hangi bölüm mezunları başvuru yapabilir

Zabıta Memuru, 3 adet kadın, ön lisans mezunu

Bilgisayar Teknolojisi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Grafik Tasarımı, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Zabıta Memuru, 14 adet erkek, ön lisans mezunu

- Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Zabıta Memuru, 25 adet erkek, lisans mezunu

- Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin; İktisat, Kamu Yönetimi, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İletişim Bilimleri, Yerel Yönetimler, Fotoğraf ve Video, Fotoğraf, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık    programlarının birinden mezun olmak.

- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru tarihi, yeri ve şekli

 1. Başvurular 04/04/2022’den 08/04/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) olacaktır. Adayların Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İstanbul adresinde Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne istenen tüm evrakları teslim etmeleri gerekmektedir.
 2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru İçin Genel Şartlar

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru Özel Şartları

 1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde, Önlisans 2020 KPSSP93 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre,  zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla  erkeklerde en az 1.67 metre,  kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun  1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)
 4. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 5. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Başvuru Sırasında İstenecek Evraklar

 1. Başvuru Formu, (Kurumdan ya da Belediyenin internet sayfasından www.zeytinburnu.istanbul adresi üzerinden temin edilecektir.)
 2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da  e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir)
 4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
 5. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir)
 6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,
 7. 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna  yapıştırılacaktır),
 8. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 9. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir)