Yükseköğretim Kalite Kurulu Kadrolu Kamu İşçisi Alımı Yapacak (Güvenlik-Temizlik)

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından bir duyuru yayımlandı ve güvenlik görevlisi ile temizlik görevlisi kadrolarına personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR üzerinden yapılacak işçi alımının detayları yazımızda.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Kadrolu Kamu İşçisi Alımı Yapacak (Güvenlik-Temizlik)

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı işçi alacak.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı tarafından az önce bir ilan yayımlandı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan sayfaıs üzerinden yayımlanan duyuruda Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı bünyesine, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında kamu işçisi alımı yapılacağına yer verildi. 

Yayımlanan duyuruya baktığımızda kura ile toplamda 5 işçi alınacağı ve alınacak işçişlerin temizlik görevlisi ile güvenlik görevlisi kadrolarında istihdam edileceğine yer verildi. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI VE DETAYLARI

Yayımlanan kamu işçisi alımında başvuru genel koşullarına ve detaylarına şu şekilde yer verildi:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin
Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
3. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya
iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
4. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilmemiş olmak,
5. Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf
olmak),
6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak,
7. Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak,
8. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,
9. Başkanlığımız merkezinde ve bağlı birimlerinde çalışmayı kabul etmiş olmak,
10. Her aday ilanda belirtilen bir iş koluna (meslek) başvuru yapabilir. Birden fazla iş
koluna müracaat eden adayların başvuruları kabul edilmeyecektir,
11. İŞKUR tarafından Yükseköğretim Kalite Kuruluna bildirilen aday listeleri ile kura
çekimi, sözlü/uygulamalı sınav ve diğer her türlü duyurular www.yokak.gov.tr internet
adresinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup,
ilgililere herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır,
12. Mülakata, açık iş gücü sayısının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Mülakata
girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili yönetmelik gereği kura
çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday
kura yöntemiyle belirlenecektir,
13. Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları alım sürecinin her
aşamasında reddedilecektir
14. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir,
15. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi
içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
16. İlan edilen kadrolara atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri
kapsamında sürekli işçi olarak istihdam edilecektir,
17. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından
göreve başlatılamayanların yerine, puan sıralaması esas alınmak suretiyle sıradaki
yedek aday başlatılacaktır,
18. Sözlü/uygulamalı sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek
olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit
edilecektir,
19. İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız
olanların iş akdi feshedilecektir,
20. Aylık ücret her yıl belirlenen aylık brüt asgari ücretin %10 artırımlı olacak şekilde
ödenecektir,
21. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı ihtiyaç duyulduğunda sürekli işçi alım
takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir,
22. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir

ÖZEL ŞARTLAR

Temizlik Görevlisi İÇİN

1. En az ilkokul mezunu olmak, 2. 18-35 yaş arasında olmak, 3. İşyerlerinin; temizliği, atıklarının toplanması, eşya malzeme ve evrakın taşınması, ayrıştırılması, dağıtımı, vb. işleri yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak

Güvenlik Görevlisi İÇİN

1. En az ön lisans mezunu olmak, 2. 18-35 yaş arasında olmak, 3. Özel Güvenlik ve Koruma bölümünden mezun olmak veya 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik sertifikası ile kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak, 4. Özel güvenlik sertifikası ve kimlik kartının ilan bitim tarihi itibariyle en az 6 ay süre ile geçerli olmak,

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların müracaatlarını 6 Ekim ile 10 Ekim arasında İŞKUR 'dan yapması gerekmektedir. 

Başvuru ekranı açıldığında haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN