Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı alımı ne zaman sona eriyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen Müfettiş Yardımcılığı sınavı için başvurularda sona yaklaşılıyor. Başvurular ne zaman bitiyor, kimler başvurabilir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı alımı ne zaman sona eriyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü ne alınacak 10 Müfettiş Yardımcısı sınavına başvurularda son günler yaklaştı. 28 Aralık’ta başlayan başvurular 14 Ocak 2022 de saat 17.00 a kadar devam edecektir. Başvurular dijital ortamda olacaktır.

Sınavlar iki aşamalı olacak

Müfettiş Yardımcısı giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Değerlendirilecek KPSS puan türünde başarı sırasına göre toplamda alınacak personel sayısının 20 katı kadar aday sınava çağırılacaktır.

Başvuru şartları ne, kimler başvurabilir

Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ankara ve İstanbul Çalışma Merkezlerinde görevlendirilmek üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Genel İdari Hizmetler sınıfı 7 nci derece kadrolara atanmak üzere toplam 10 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday (çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı dahil) yazılı sınava çağrılacaktır.


Unvanı:        Müfettiş Yardımcısı
Teşkilatı:      Merkez

Öğrenim Dalı: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Hukuk, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Puan Türü: KPSSP48
Kontenjan: 6

Öğrenim Dalı: Mimarlık, İnşaat Mühendisliği
Puan Türü: KPSSP1
Kontenjan: 4

Sınav Hakkında Genel Bilgiler

Sınava Katılabilmek İçin;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan şartlara sahip olmak,

2.Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Hukuk, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümleri veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak (Yukarıda belirtilen bölümlere eş değerliliği bulunup başvuru yapabilen adaylar ve yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.),

3 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

4.1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Hukuk, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar için, ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan A grubu kadrolara atanacaklar için Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP48 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda en yüksek puan sıralamasına göre ilk 120 kişi içerisinde bulunmak(Puanı 120. aday ile eşit olan adaylar da sınava kabul edilecektir.)

4.2. Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olanlar için, ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan A grubu kadrolara atanacaklar için Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP1 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvuruda en yüksek puan sıralamasına göre ilk 80 kişi içerisinde bulunmak (Puanı 80. aday ile eşit olan adaylar da sınava kabul edilecektir.)

5. Başvuru tarihi itibarıyla; son beş yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarının (YDS) birisinden en az (D) seviyesinde başarılı olmak veya Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri Dokümanında belirtilen belgelere sahip olmak (Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri Dokümanında belirtilen belgelere sahip adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Yabancı Dil Sınavı Beyan Bilgileriniz” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.),

6. Sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak,

Sınav başvuru tarihi ve şekli:

Başvurular dijital ortamda 28.12.2021 tarihinde başlayacak olup, 14.01.2022 tarihi saat 17.00’a kadar alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Sınav Tarihi ve Yeri:

Yazılı sınav 20.02.2022 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir. Sözlü sınav Ankara'da yapılacak olup sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucu ile birlikte Genel Müdürlüğümüz kurumsal internet sitesinden (www.vgm.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

Değerlendirme yöntemi:

Yazılı yarışma sınavında 100 tam puan üzerinden, grupların her birinden en az 60 puan alınması ve not ortalamasının en az 65 olması gerekir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 65 olması gerekir.

Giriş sınavı sonuçlarını gösterir listede yer alan adaylardan en yüksek puandan başlanarak atanacak kadro sayısı kadar asıl aday sınavı kazanmış sayılır. Sınavı kazanan adayların isimleri, www.vgm.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat yerine geçerli sayılacaktır. Adayların başarı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

Not: Giriş sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde İdareyi yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.