Üniversitenin çeşitli kadrolarına personel alınacak! Boy ve puan şartına dikkat

Cumhurbaşkanlığı SBB'de yayımlanan duyuruya göre, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde avukat, idari personel, destek personeli (temizlik), koruma ve güvenlik personeli olarak sözleşmeli personel istihdam edilecek. Başvurular 1 Kasım'da başladı.

Üniversitenin çeşitli kadrolarına personel alınacak! Boy ve puan şartına dikkat

Mardin Artuklu Üniversitesi'nin Personel Alım Koşulları

Başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre genel şartlar:

A. TC vatandaşı olmak,

B. Her pozisyon için belirlenen eğitim gereksinimlerini karşılamak.

C. Kamu haklarından yoksun bırakılmamak.

D. Türk Ceza Kanununun 53. maddesi. Millî güvenliğe karşı suçlar, anayasal düzene, bu düzenin işleyişine işlenmiş suçlar, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, belgede sahtecilik, güvenin kötüye kullanılması, maddede belirtilen süre dolmuş olsa dahi, Hüküm verilmiş olsa dahi kasten işlenen bir suçtan, anayasal düzene ve bu Yönetmeliğin işleyişine aykırı bir suçtan, iflastan, teklif manipülasyonundan, performans manipülasyonundan, suç veya kaçakçılık yoluyla kara para aklamaktan veya kasten 1 ay süreyle hapis cezası hükmü giymemiş olmak,

E. Erkek adaylarda askerlik durumuna ilişkin; askerlik hizmetiyle ilgilenmeyen, henüz askerlik çağına gelmemiş veya aktif askerlik hizmetini tamamlamış veya yedeklere transfer edilmiş veya askerlik çağına geldiğinde transfer edilmiş;

F. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümlerinin saklı kalmak üzere, hiç kimse görevini sürdürmesine engel olabilecek akıl hastalığına sahip olmaması,

2- Sözleşmeye girmeye hak kazanan adaylar üzerinde güvenlik/arşiv araştırması yapılacak ve güvenlik/arşiv araştırması sonuçlarına göre işlem yapılacaktır.

3- Koruma ve güvenlik personeli için;

A. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen şartlara uymak.

B. Tamamlanacak görevlere bağlı olarak vardiya, mesai saatlerinin dışında veya hafta sonu çalışma konusunda herhangi bir engeli olmaması,

C. Akıl hastalığı, bedensel engellilik, şaşılık, körlük, topallama, işitme kaybı, yüz özellikleri, işin yapılmasına kalıcı engel teşkil edecek uzuvların olmaması, engellilik, kekemelik vb. bulunmaması,

D. Görevin, yapmaya devam etmeme engel olacak herhangi bir sağlık durumunun olmaması,

E. Erkek adayların boyu 165cm ve üzeri, kadın adayların boyu ise 160cm ve üzeri olmalıdır.

F. Son başvuru tarihinden itiabren geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız sivil güvenlik rozetine sahip olmak.

4- Destek personeli (temizlik personeli) için;

A. Asistanlık pozisyonuna başvuran adayların, çalışmaya devam etmelerine engel olacak herhangi bir hastalık veya benzeri engeli bulunmaması gerekmektedir.

5- Sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık aylığı veya emeklilik maaşı almaması.

6- Lisans Mezunları için 2022 KPSS P3 Sonuçları, Ön Lisans Mezunları için 2022 KPSS P93 Sonuçları, Ortaöğretim Mezunları için 2022 KPSS P94 Sonuçları.

"Başvuru Tarihi ve Yeri"

Mardin Artuklu Üniversitesi'nin personel alımına başvurular 1 Kasım – 15 Kasım 2023 tarihleri ​​arasında yapılabilecek. Adayların https://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi adresindeki başvuru talep formunu bilgisayarlarında doldurup çıktısını alarak istenen belgelerle beraber Mardin Artuklu Üniversitesi'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuruların doğrudan İnsan Kaynakları Departmanına (Nur Mah. Diyarbakır Yolu Yenişehir Kampüsü, 47200 Artuklu/Mardin) yapılması gerekmektedir. Başvurular doğrudan kabul edilecektir. Posta, faks veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Mardin Artuklu Üniversitesi'nin Personel Alımı c

İSTENEN BELGELER

1. http://www.artuklu.edu.tr adresi üzerinden alınacak olan başvurularda;

a. Başvuru Talep Formu

b. 2022 KPSS(B) sınavı sonuçlarını gösteren belge.

c. Nüfus cüzdanı/kimlik kartının aslı ve fotokopisi.

d. İkametgah belgesi (e-devlet üzerinden alınan kare kodlu belge de kabul edilmektedir).

e. Diplomanın aslı, geçici belge veya noter tasdikli belge (e-devlet üzerinden alınan kare kodlu belge de kabul edilmektedir).

f. Sabıka kaydı özeti (e-devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler de kabul edilmektedir).

g. Erkek adaylar için askerlik yeterlilik belgesi (e-devlet üzerinden alınmış olan kare kodlu belgeler de kabul edilmektedir)

h. Özgeçmiş, belgeler, sertifikalar (asıl belgeler veya e-devlet üzerinden alınan QR kodlu belgeler kabul edilmektedir)

ı. Üniversiteye teslim edilen belgeler, imzalı ve doğrulanabilir olması veya e-devlet üzerinden alınmış kare koda sahip olması halinde geçerli sayılır.,

i. Koruma ve güvenlik personeli için geçerli (süresi dolmamış) özel güvenlik kartı sahibi olması gerekmektedir.

j. Koruma ve güvenlik personelinin görevlerine devam etmelerini engelleyecek akıl hastalığı, bedensel engelli, şaşılık, körlük, işitme kaybı, uzuv zayıflığı, kekemelik veya benzeri bir engelin bulunmadığını gösteren sağlık raporu. Bir sağlık kuruluşunun verdiği imzalı ve kaşeli boy ölçüm belgesi. (gerçek kazanan veya alternatif kazanan hakkında).

k. Başvuru süresi içerisinde kamu ve özel kuruluşlardan alınan iş tecrübe belgeleri ile tecrübe istenilen mesleğin uzmanlık kodunu belirten SGK hizmet belgelerini ıslak imzalı şeklinde başvuru formuna ekleyiniz. E-devletten alınan QR kodlu belgeler SGK hizmet listesine dahil edilir. SGK rehberindeki meslek kodunun tecrübe gerektiren pozisyona uygun olması gerekmektedir.

l. Son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf.