Üniversite Hastanesi 190 sözleşmeli personel alımı yapacak

Bursa Uludağ Üniversite hastanesi bünyesine hemşire, destek personeli, sağlık teknikeri, teknisyen ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında toplamda 190 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Üniversite Hastanesi 190 sözleşmeli personel alımı yapacak

Bursa Uludağ Üniversite Hastanesi 190 sözleşmeli personel alımı yapacak

Üniversiteler personel alımlarına devam ediyor. Kamu kariyer platformu üzerinden yayımlanan ilana göre Bursa Uludağ Üniversite hastanesi bünyesine hemşire, destek personeli, sağlık teknikeri, teknisyen ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında toplamda 190 sözleşmeli personel alımı yapacak. 

Başvuru şartları neler ?

 •  Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek durumu bulunmamak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor olmamak.
 • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’ li olarak çalışıyor olmamak.
 • Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1. maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
 •  2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)
 • Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
 • Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerin başvuruları alınmayacaktır.
 • Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)

Başvuru şekli ve zamanı

Adaylar başvurularını 10 Nisan 2023 tarihine kadar Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi (http//personelalimi.uludag.edu.tr) adresi üzerinden online olarak yapabilecekler.

Bursa Uludağ Üniversite hastanesi 190 sözleşmeli personel alımı ilanının tamamına ulaşmak için TIKLAYIN