Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na Kadrolu Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Temizlik Görevlisi Alınacak (İlkokul ve Ön lisans Mezuniyet Şartları)

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere en az ilkokul mezunlarından kadrolu kamu işçisi alımı yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na Kadrolu Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Temizlik Görevlisi Alınacak (İlkokul ve Ön lisans Mezuniyet Şartları)

Söz konusu alım için başvuru işlemleri 5-9 Nisan 2021 tarihleri arasında İŞKUR resmi sayfasından alınacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan duyuruda,  Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı için 75 kontenjan ayrıldığı, Temizlik görevlisi alımı için 55 kontenjan ayrıldığı görüldü. Koruma ve Güvenlik görevlisi alımı için başvuru yapacak adayların en az 2 yıllık üniversite mezuniyet şartını yerine getirmesi gerektiğine yer verilirken, Temizlik görevlisi alımında en az ilkokul, en fazla lise mezuniyeti şart. Başvuru yapacak adayların sınav başvurusunun son günü itibariyle 30 yaşını aşmamış olması gerekiyor. Koruma ve güvenlik görevlisi alımında özel şartlar ise şu şekilde sıralandı: 

a) Sınav başvurusunun son günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak.
b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu ve 14 üncü maddesinde belirtilen hükümlere uygun olmak ve geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
c) Erkek adaylar için 170 cm, kadın adaylar için 160 cm boy şartını sağlıyor olmak.

BAŞVURULAR

Başvurulara dair yapılan resmi duyuruda, "BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 05/04/2021-09/04/2021 tarihleri arasında sistem üzerinden online olarak yapılacaktır." denilirken, genel şartlar ve özel şartlar ise şu şekilde: 

GENEL ŞARTLAR
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf
olmak),
5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılanlar veya meslekten ihraç
edilenler ile kamu haklarından mahrum olmamak,
6) Başvurunun son günü itibarıyla nitelik ve koşullar tablosunda belirtilen bölümlerden
mezun olmak ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları
taşımak,
7) Hâlihazırda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde sürekli işçi
kadrosunda bulunmamak,
8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamış olmak,
şartları aranır.
ÖZEL ŞARTLAR
1) Adaylar, iş başvurusu yaptıkları tarihte açık iş ilanında belirtilen illerden yalnızca
yerleşim yeri (ikametgah) adreslerinin olduğu ildeki ilan edilen meslek kollarından sadece birine
başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla il veya meslek koluna başvuru yapıldığının tespit edilmesi
halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
2) Öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.
3) Alınacak işçi personelin deneme süresi altmış gün (2 ay) olup, İş Kanunu kapsamında
belirtilen sürenin uzatılması mümkün bulunmaktadır.
4) Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir
durumunun olmaması gerekmektedir.
5) Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.
6) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı
belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.
Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya
gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
7) Ataması yapılanlar 3 yıl boyunca nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.
8) Diğer hususlarla ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir.

ŞEHİRLERE GÖRE DAĞILIM VE TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.pdf