Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı Dil Puanı Şartlı 8 Sözleşmeli Personel Alacak!

Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde bir personel alım ilanı yayınlandı. İlana göre Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesinde Türkiye Genom Projesi kapsamında Biyobanka alt yapısının kurulması ve geliştirilmesinde koordinasyonu sağlayacak, genetik alanında projelerin üretilmesi ve yönetilmesi süreçlerinde görev yapacak İşçi Pozisyonunda Doktora derecesine sahip 5 (beş) Araştırmacı ve Yüksek Lisans derecesine sahip 3 (üç) Uzman statüsünde personel istihdam edilecek.Diğer detaylar hab

Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı Dil Puanı Şartlı 8 Sözleşmeli Personel Alacak!

Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde bir personel alım ilanı yayınlandı. İlana göre Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesinde Türkiye Genom Projesi kapsamında Biyobanka alt yapısının kurulması ve geliştirilmesinde koordinasyonu sağlayacak, genetik alanında projelerin üretilmesi ve yönetilmesi süreçlerinde görev yapacak İşçi Pozisyonunda Doktora derecesine sahip 5 (beş) Araştırmacı ve Yüksek Lisans derecesine sahip 3 (üç) Uzman statüsünde personel istihdam edilecek. İlanda KPSS puanı şartı yok. Kurum alımlarda yabancı dil puanı istiyor. Alımı yapılacak olan adaylar İstanbul’da istihdam edilecek. Alımı yapılacak personelin 6 sı araştırmacı 2 si uzman statüsünde olacak. Başvurular 17-27 Mart tarihleri arasında yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerindeki şartları sağlıyor olmak
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Doktoralı yabancı uzmanlar hariç)
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak
 5. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı Ultrabet faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 6. Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak
 7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
 9. Doktoralı yabancı uzmanların Türkiye’de çalışma süresinin bir yılı aşmış olması halinde çalışma iznini yenilemiş olması
 10. Yabancı dil yeterliliğini ilanda belirtilen sınavlarların birinden alınan puanlarla kanıtlamış olmak.

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

 1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Noter veya Okul tarafından onaylı örneği
 2. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavları Sınavı Sonuç Belgesi. (Ya da eşdeğer belgenin aslı veya noter tasdikli örneği ya da Başkanlıkça tasdikli örneği).
 3. Yabancı Uzman olarak başvurulması durumunda çalışma iznini gösterir belge.
 4. Adli Sicil Belgesi
 5. Sağlık Raporu
 6. Son 3 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (İş Başvuru Formu için kullanılan dışında.)
 7. Özgeçmiş

Başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını 27 Mart 2017 Pazartesi günü saat 18.00 a kadar referans kodunu ve sözlü sınava katılmak istediğini belirtir bir dilekçe ve ilanda istenilen belgelerle birlikte eksiksiz olarak Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına şahsen yapacaklar. Başvurunun Referans Kodu seçilerek yapılması gerekiyor. Referans Kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sözlü sınava çağırılmayacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri ve alımla ilgili diğer tüm duyurular http://www.tuseb.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.

İlan için

Kamubulteni.com KONYA