TİM ve AKİB 10 Memur Alımı İlanı Yayımladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yapılan son dakika açıklamasında 10 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. İlan detayları haberimizde.

TİM ve AKİB 10 Memur Alımı İlanı Yayımladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği memur alımı yapacak.

TİM Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan ilanda , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan ilanda uzman yardımcısı kadrosu için 8, idari memur kadrosu için 2 olmak üzere toplamda 10 memur alımı yapılacağına yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 • Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

 • 18 yaşını bitirmiş olmak,

 • Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak.

 • 01.01.2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,

 • Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak;

 • TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

 • Uzman Yardımcısı kadrosu için, İngilizce yabancı dilbilgisinden, 2017-2018-2019 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS /e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)

 • 2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1'de belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.

UNVAN FAKÜLTE/BÖLÜM PUAN TÜRÜ SAYI YABANCI DİL

Uzman

Yardımcısı

Siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler,

iktisat, işletme, iletişim ve mühendislik fakülteleri ile

diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin

kamu yönetimi, uluslararası ticaret, matematik,

istatistik ekonometri bölümleri

KPSS P3 8 İngilizce
İdari Memur KPSS P3 2 -

BAŞVURU ŞEKLİ

TİM Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan ilana başvuru yapacak adayların aşağıdaki evraklarla müracaatını yapması gerekmektedir.

 1. Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek (www.tim.org.tr) iş talep formu,

 2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)

 3. İki adet vesikalık fotoğraf,

 4. Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)

 5. KPSS Sonuç belgesi

 6. Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge

 7. Güncel Özgeçmiş (CV)

Başvuru formu için TIKLAYIN

Başvurular, yukarıdaki evraklarla birlikte Türkiye İhracatçılar Meclisi adresine en geç 12 Nisan 2019 saat 17.30'a kadar şahsen, posta yoluyla veya [email protected]* adresine yapılacaktır.

*E-posta ile yapılacak başvurularda postanın ulaştığına dair teyit alınması gerekmektedir.

Kamubulteni.com  | Ankara