TİKA Uzman Yardımcısı Alımı Başvuru Tarihleri ve Şartları (Mezuniyet, KPSS ve Diğer Şartlar)

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı'na sözlü giriş sınavı ile TİKA Uzman Yardımcısı alımı yapılacak.

TİKA Uzman Yardımcısı Alımı Başvuru Tarihleri ve Şartları (Mezuniyet, KPSS ve Diğer Şartlar)

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı'na sözlü giriş sınavı ile TİKA Uzman Yardımcısı alımı yapılacak.

06 Ocak 2019 Pazar 15:08
TİKA Uzman Yardımcısı Alımı Başvuru Tarihleri ve Şartları (Mezuniyet, KPSS ve Diğer Şartlar)

TİKA UZMAN YARDIMCISI ALIMI YAPACAK

Başvuru işlemleri , 20 Ocak 2019 tarihinde başlayacak 31 Ocak 2019 tarihinde son bulacak. TİKA'dan yapılan resmi bilgilendirmede, başvuruların elektronik ortamda https://sinav.tika.gov.tr adresinden temin edilecek başvuru formunun doldurulması ve istenen belgelerle birlikte başvuru tarihi bitimine kadar TİKA Başkanlığı (Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresine şahsen ya da posta yoluyla yapılacağı belirtildi.

TİKA PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK?

TİKA Personel Alımı için giriş sınavı 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında TİKA'nın TİKA Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/Ankara adresinde yapılacak.

BAŞVURU SÜRECİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sözlü giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfında 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim dallarında ve sayılarda TİKA Uzman Yardımcısı alınacaktır. Müracaatlar 20 Ocak 2019 tarihinde başlayacak olup 31 Ocak 2019 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar Başkanlığın web sayfasından ilan edilecektir.
Giriş sınavı 11 – 15 Şubat 2019 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

TİKA MEMUR ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

Grup No Bölüm Kontenjan Sayısı
1 Maliye(1), Uluslararası İlişkiler(1), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(1), İşletme(1), İktisat(1) 5
2 Hukuk 1
3 Sosyoloji 2
4 Antropoloji 1


TİKA PERSONEL ALIMI SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır:
1) 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin yukarıda belirtilen öğrenim dallarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçinde ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) 01/01/2019 tarihi itibari ile 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
4) Son başvuru tarihi itibari ile ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS):
a) Birinci grupta yer alanlar için aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden en az 75 puan almış olmak,
b) İkinci grupta yer alanlar için KPSS P-4 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
c) Üçüncü ve Dördüncü grupta yer alanlar için KPSS P-3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

Sıra No Bölüm
Kontenjan
Sayısı
KPSS Puan Türü
1 Maliye 1 KPSSP 19
2 Uluslararası İlişkiler 1 KPSSP 34
3 Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi 1 KPSSP 29
4 İşletme 1 KPSSP 24
5 İktisat 1 KPSSP 14


5) 2017-2018 yılına ait Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından (YDS) ve giriş sınavının son başvuru tarihi itibari ile sonucu açıklanmış 2019 yılı Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca veya Rusça dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. Bu şartları taşımayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU SIRASINDA GEREKLİ BELGELER

1) TİKA Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 20 Ocak 2018 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2018 günü mesai saati bitimine (saat 18.00) kadar yapılabilecektir.
2) Başvurular, elektronik ortamda doğrudan https://sinav.tika.gov.tr web adresinden istenen belgelerin eksiksiz olarak doldurulması ve istenen belgelerin başvuru tarihi bitimine kadar TİKA Başkanlığı (Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
3) Başvuru için istenen belgeler:
a) Açık ve eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu
b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği (yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi),
c) KPSS sonuç belgesi aslı veya bilgisayar çıktısı,
d) YDS sonuç belgesi veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği
e) El yazısıyla doldurulacak özgeçmiş,
f) İki adet vesikalık fotoğraf,
g) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,
h) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,
i) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair adayın yazılı beyanı,
4) Eksik belge ve/veya bilgi bulunan başvurular ile şartlara uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
IV. BAŞVURULARIN İNCELENMESİ VE ADAYLARIN SINAVA KABULÜ
1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak bu ilanda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sınava çağrılacaktır.
2) Giriş Sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav tarih ve saatleri http://www.tika.gov.tr web sitesinde ve TİKA Başkanlığı binası girişinde ilan edilecektir.
3) Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar belirtilen yer, tarih ve saatte, nüfus cüzdanı/kimlik kartı veya pasaportu (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve T.C. kimlik numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Bu şartlarda olmayan nüfus cüzdanı veya pasaport kabul edilmeyecektir.) ile birlikte hazır bulunacaklardır.
V. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
1) Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.
2) Sözlü sınavda adaylar;
a. Mezun oldukları bölüm ile ilgili alan bilgisi ve Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konulardaki bilgi düzeyi,
b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d. Genel yetenek ve genel kültürü,
e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkanı ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

VI. DEĞERLENDİRME VE İLAN
1) Başarı puanı adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanına ve KPSS puanına bakılır, puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
2) Giriş Sınavı sonuçları, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca kazanan adayların adreslerine de tebliğ edilir.
3) Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir.
4) Yarışma sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve TİKAUzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
5) Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta veya ilanda belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte TİKA Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.
6) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen veya ilan edilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.
7) Başvurusu kabul edilip isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
VII. BİLGİ ALMA
Sınav ile ilgili bilgi, TİKA Başkanlığı Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 0(312) 939 7070 - 72 - 74 - 75 numaralı telefonları aranarak, 0(312) 939 75 15 no’lu faks ve/veya sinav@tika.gov.tr e-posta adresine yazılarak alınabilir.

Son Güncelleme: 06.01.2019 15:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ergin 2019-01-07 21:32:58

nasıl başvuru yacam