Şırnak Üniversitesi: Öğretim Görevlisi Alım İlanı

Şırnak Üniversitesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarıyla ilgili önemli bir duyuru yapmıştır.

Şırnak Üniversitesi: Öğretim Görevlisi Alım İlanı

Şırnak Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre;

Üniversitemiz, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarıyla ilgili önemli bir duyuru yapmıştır. Bu alımlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Üniversitemizin çeşitli birimlerindeki akademik kadroların tamamlanması ve öğretim kalitesinin artırılması amacıyla öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımları yapılacaktır. Bu alımlara başvuruda bulunacak adayların, belirlenen kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde başvuru yapmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim Kanunu'na göre, başvuracak adayların belirli şartları sağlamaları gerekmektedir. Bunlar arasında, en az lisans düzeyinde eğitim almış olmak, ilgili alanda yeterlilik sahibi olmak ve akademik başarıya sahip olmak yer almaktadır. Ayrıca, Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar da göz önünde bulundurulmalıdır.

Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar da belirlenmiştir. Bu sınavlar, adayların akademik yeterliliklerini değerlendirmek ve en uygun adayları seçmek amacıyla yapılmaktadır. Sınavlarla ilgili ayrıntılı bilgilere, belirtilen yönetmelikten ulaşılabilir. Adayların sınavlara zamanında başvuru yapmaları ve belirlenen süreçlere uymaları önemlidir.

Üniversitemizdeki öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımları, eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve akademik kadronun güçlendirilmesi amacıyla büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle, başvuracak adayların belirlenen kanun ve yönetmeliklere uygun olarak başvurularını yapmaları ve sınavlara hazırlık sürecini titizlikle takip etmeleri gerekmektedir.

Sonuç olarak, üniversitemizdeki öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarına ilişkin detaylar ilgili kanun, yönetmelik ve duyurularda yer almaktadır. Başvuruda bulunacak adayların bu belgelere göre hareket etmeleri ve süreci takip etmeleri önemlidir. Öğretim kadrosunun güçlendirilmesi, üniversitemizin eğitim standartlarını yükseltmek ve öğrencilere daha iyi bir eğitim sağlamak adına atılan önemli bir adımdır.A) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Kanun’un 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES’ten en az 70 puan almak (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden). Merkezi sınav muafiyetinden yararlanacakların ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir,
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir,
5) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak,
6) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

B) MUAFİYETLER
1) Meslek Yüksekokullarının, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 6’ncı maddesinin 4’üncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
2) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

C) İSTENEN BELGELER
1) Öğretim Elemanı Kadroları İçin İlan Başvuru Dilekçesi’nin doldurulmuş ve imzalanmış hali,
2) Özgeçmiş
3) Bir adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)
4) Nüfus cüzdan fotokopisi
5) Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi örneği, yurt dışından alınmış diplomalar için denklik belgeleri (Aslı gibidir kurum / noter onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge)
6) Lisans transkript belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’ün belirlediği dönüşüm tablosu esas alınacaktır)
7) Tezli Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı
8) ALES belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir)
9) Yabancı Dil Belgesi (istenen kadrolar için YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil belgeleri)
10) Aranılacak özel şartlarda belirtilen deneyim sahibi olduğunu gösterir belge (kamuda çalışanlardan onaylı hizmet cetveli ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge; özel sektörde çalışanlardan SGK hizmet dökümü ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge)
11) Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair güncel adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge)

D) AÇIKLAMALAR
1) Başvuru Dilekçesinde duyuru ilan numarası mutlaka belirtilecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
2) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan ya da e-Devlet sisteminden alacakları onaylı veya karekodlu hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekir.
3) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak olup atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
4) Üniversitemiz gerekli gördüğü zorunlu durumlarda ilanı her aşamada kısmen veya tamamen iptal edebilir veya sınav takviminde değişiklik yapabilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5) Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili kadronun bulunduğu birime ulaşmış olması gerekmektedir. Gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
6) Sonuçlar Üniversitemiz internet sayfasında ((http://www.sirnak.edu.tr/) ilan edilecek olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
7) Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.
8) Başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir.

E) İLAN BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ:
Duyuru Başlama Tarihi: 08.06.2023
Son Başvuru Tarihi: 15.06.2023
Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi: 16.06.2023
Yazılı Sınav Tarihi-Saati: 05.07.2023 Saat: 10.00
Sonuç Açıklama Tarihi: 07.07.2023
Sonuçların ilan Edileceği İnternet Adresi: www.sirnak.edu.tr