Selçuklu Belediyesi’ne Memur Alımı Yapılacak

Konya Selçuklu Belediye Başkanlığı’na önlisans ve lisans mezunlarından memur alımı yapılacak.

Selçuklu Belediyesi’ne Memur Alımı Yapılacak

Selçuklu Belediyesi’ne memur alımı yapılacağına dair duyuru Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi sayfasından yayımlandı.

İlgili duyuruda başvuru yapacak adayların KPSS’ye girmiş olması ve en az 70 puan şartını yerine getirmesi gerektiği hatırlatılırken, adayların ayrıca başvuru özel-genel şartlarını da yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

Selçuklu Belediye’sine memur alımı için başvuru işlemleri 16 Ağustos ile 20 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile kontenjan dağılımı ve başvuru sırasında gerekli belgeler ise şu şekilde:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 • a)  Türk vatandaşı olmak,
 • b)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • c)  Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
  suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • d)  Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • e)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • f)  İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

BAŞVURU SIRASINDA GEREKLİ BELGELER

Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.selcuklu.bel.tr internet adresinden temin edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 

 • a)  Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • b)  Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak
  barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • c)  Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek
  kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • d)  KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
 • e)  Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • f)  Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • g)  4 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
 • h)  Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce
  tasdik edilebilir.)
 • i)  Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar
  dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla
  suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • j) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir  kadroya başvuru yapabileceklerdir.) Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.) 

Yeni Memur Alımlarını Takip Etmek için , Sadece iş haberlerine göz atmak , kadın-erkek diğer adaylarla tanışarak, bilgi alışverişinde bulunmak için yeni sayfaya katılma isteği gönder. Katılım isteği için https://www.instagram.com/k.bulteni.is/?hl=tr

Yeni Personel alımı haberleri geldiği anda haberdar olmak için aşağıdaki uygulamaları ücretsiz indirin:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kamubulteni

https://apps.apple.com/tr/app/kamu-bülteni/id1413151574

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için; 

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 16.08.2021 tarihinden 20.08.2021 tarihine kadar mesai günlerinde 08.30 - 16.30 saatleri arasında müracaatlarını yapabileceklerdir. 

Adaylar başvuru belgelerini;
- Elektronik ortamda, Belediyemiz [email protected] e-posta adresine,
-Şahsen yapılacak başvurular Selçuklu Belediyesi İstihdam Merkezine yapabilir veya iadeli 

taahhütlü posta yolu ile Selçuklu Belediyesi (Şeyh Şamil Mah. Doç.Dr. Halil Ürün cad. No:19 Selçuklu / KONYA) adresine gönderilebilecektir. 

(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 

-Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

-Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.