PTT 2022 Personel Alımında Değişiklik Yapıldı İşte Tüm Detaylar

Son Dakika. PTT memur alım yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazetede yayımlanan duyuru ile yeni personel alımında aşağıdaki değişiklikler söz konusu olmuştur.

PTT 2022 Personel Alımında Değişiklik Yapıldı İşte Tüm Detaylar

Resmi gazetenin bugünkü sayısında PTT memur alımı kadroları, mezuniyet şartları ve memur alımında yapılacak değişiklikler yapıldı. Yönetmelikte birçok farklı değişiklik yapılmış olsa bile sizler için yeni memur alımı yapılacak kadrolarda yapılan değişiklikleri ele alan maddelere yazımızda yer verdik.

KPPS, Yazılı ve Sözlü Sınav Şartı

Yönetmelikte yapılan değişikliklere baktığımızda başvuruların KPSS ile yapılacağı görüldü. En yüksek puanlı adaydan başlanarak adaylar belirlenecektir. Ayrıca yönetmelikte yapılan değişikliğe bakıldığında sınavlar alım yapılacak pozisyonların ihtiyacına göre yazılı veya sözlü olarak yapılacaktır. Özellikle sözlü sınav için MADDE-6’daki şartları iyice incelemelisiniz.

Başvurular Ne Zaman Başlıyor

Henüz PTT tarafından alımlarla ilgili resmi bir açıklama gelmiş olmasa da yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlanmasıyla beraber başvuruların çok kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Ancak yapılan açıklamada alımların ilan edilmesiyle birlikte adayların 10 gün içerisinde başvuru yapması gerekecek. Alımlardan anında haberdar olmak için yazının sonundaki bağlantı üzerinden uygulamamızı indirebilirsiniz.

Memur Alımı İçin Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler Aşağıdaki Gibidir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre personel alımı, geçerliliği devam eden KPSS’den bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde her bir pozisyon için belirtilen asgari puanı alarak yapılacak olan sınavlarda başarılı olanlar arasından veya PTT’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda 19 uncu maddede belirtilen şartları sağlayan deneyimli kişiler arasından yapılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Başvurular için, personel alım ilanını müteakip en az on günlük başvuru süresi tanınır.

(2) Başvurular internet ortamında alınır. Başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar PTT’nin internet sitesinde duyuru yoluyla yapılır ve bu konuda ayrıca kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz.

(3) Yapılan değerlendirme sonucunda başvuruda bulunan adaylardan aranan nitelikleri taşıdığı belirlenen adaylar giriş sınavına çağrılır, aranan nitelikleri taşımadığı belirlenenlerin ise başvuruları geçersiz sayılır.

(4) KPSS puanına göre bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde her bir pozisyon için belirtilen asgari başarı puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralama yapılır ve sınava gireceklerin yer aldığı nihai liste ilan edilir.

(5) Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sınava çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adayların tamamı sınava çağrılır.

(6) Sınav aşamasından sonra gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bu kişilerin ataması yapılmaz, ataması yapılmış olanlar varsa atamaları iptal edilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mülakat ve/veya uygulamalı” ibaresi “sözlü” olarak ve beşinci fıkrasında yer alan “mülakat veya uygulama” ibaresi “sözlü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16- (1) Sınavlar, alım yapılacak pozisyonun özellikleri dikkate alınarak yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır. Hangi pozisyon unvanları için yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacağı ile pozisyon unvanları itibarıyla her bir sınavda aranan asgari başarı puanı bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Yapılacak sınavın hangi konuları kapsayacağı, sınav sorularının hazırlanması ve basımı gibi hususlar sınav kurulu tarafından belirlenir.

(3) Yazılı sınavlar, alım yapılacak pozisyonun özelliğine göre PTT tarafından yapılabileceği gibi hizmet satın alma yöntemi ile kamu kurum veya kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(4) Bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde yazılı ve/veya sözlü sınavla alımı yapılacağı belirlenen pozisyonlar için gerekli KPSS puanını haiz olup başvuruda bulunan adaylardan, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere alım yapılacak sayının yirmi katına kadar aday yazılı sınava, üç katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınavda, adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle sözlü sınav gerçekleştirilir.

(5) Adaylar, sözlü sınav için sınav komisyonu tarafından dördüncü fıkranın (a) bendi için kırk puan, (b) ve (c) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için on beşer puan, (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazan özellikleri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(6) Her bir sınav için bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde her bir pozisyon için belirtilen asgari başarı puanının altında kalan adaylar başarısız sayılır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17- (1) Yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde başarı puanı, bu sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalamasından oluşur. Sadece sözlü veya sadece yazılı sınav yapılması halinde başarı puanı bu sınavlardan alınan puanlardır. Başarı puanına göre en yüksek puandan başlayarak sınav ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar aday için sıralama yapılır ve nihai başarı sıralaması ilan edilir. Başarılı olanlar arasından sınav ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek aday tespit edilebilir.

(2) Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olan, bunların eşit olması halinde daha üst öğrenimi bitirmiş olan, bunların eşit olması halinde diploma puanı yüksek olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir. Yazılı veya sözlü sınav puanı asgari başarı puanının altında kalanlar başarısız sayılırlar.

(3) Sonuçlar, PTT’nin internet sitesinde ilan edilir ve bu konuda ayrıca kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz. Yapılan ilan ve bildirim tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- (1) Adaylar, yazılı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı günden itibaren yedi gün içerisinde PTT’ye yazılı olarak itiraz edebilirler. Yazılı sınavlarda sorulara itiraz edilmesi halinde bilirkişi raporu istenebilir.

(2) İtirazlar en geç otuz gün içerisinde sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek komisyon görüşü sınav kuruluna bildirilir. Sınav kurulunca verilen karar, sınav komisyonu tarafından ilgiliye yazılı olarak bildirilir. İtirazlar her halükârda en geç kırk beş gün içerisinde değerlendirilerek verilen karar ilgiliye yazılı olarak bildirilir. (3) İtirazlar sonuçlandırılmadan bir sonraki aşamadaki sınava geçilemez ve nihai başarı listesi ilan edilmez.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) KPSS sonuç belgesi.”

“(4) Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan; müracaat etmeyenler veya herhangi bir nedenle ataması yapılmayanlar ya da göreve başladıktan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, yerlerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek adaylardan atama yapılması halinde yedek adayların hakları, personel alımı sonuçlarının ilanından itibaren altı ay için geçerlidir.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 75- (1) Avukat, mimar, iç mimar, mühendis, şehir plancısı ve tekniker pozisyonları, pozisyon değişikliği sınavına tabidir. Bu pozisyonlar için aranılacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,

b) Mimar pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin mimarlık bölümlerinden mezun olmak,

c) İç Mimar pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin iç mimarlık bölümlerinden mezun olmak,

ç) Mühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, Yönetim Kurulunca belirlenecek mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

d) Şehir Plancısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yükseköğrenim veren kurumların şehir ve bölge planlama bölümlerinden mezun olmak,

e) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yükseköğrenim kurumlarının, Yönetim Kurulunca belirlenecek bölümlerinden ve/veya programlarından mezun olmak, gerekir.

(2) Bu madde kapsamında yapılan atamalarda PTT personeli olarak PTT’de fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, sınav ilan tarihinde PTT’de halen çalışıyor olmak ve yapılacak olan yazılı sınav veya yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak şartları aranır.

(3) Ücret kesimi, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya ücret artışından yararlandırmama disiplin cezası alanlar 5 yıl boyunca bu madde kapsamındaki pozisyonlara atanamazlar.

(4) Pozisyon değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yapılır.”

MEMUR ALIM KADROLARI VE MEZUNİYET ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /