Pazar Belediyesi Kamu Personeli Alacak (Memur, Zabıta, Şoför, Tahsildar, Trafik Memuru)

Pazar Belediye Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyurularda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere kadrolu personel alımı yapılacağına yer verildi.

Pazar Belediyesi Kamu Personeli Alacak (Memur, Zabıta, Şoför, Tahsildar, Trafik Memuru)

Pazar Belediyesi 60 KPSS ile memur alacak.

Pazar Belediye Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda memur, tahsildar, belediye trafik memuru, şoför ve zabıta memuru kadrolarında istihdam etmek üzere 60 KPSS ile kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Pazar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; ‘’Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği’’ ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak memur alımında başvuruların 22 ile 24 Şubat tarihleri arasında alınacağı açıklandı. 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Pazar Belediye Başkanlığı memur alımına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir:

      a)-Türk Vatandaşı olmak.
      b)-Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
      c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 
     d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 
     e)-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. 
     f)-İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
     g)-Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır. 

Başvuru yapacak adaylarda aranan özel şartlar ise şu şekilde:

     a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak. 
     b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. Ayrıca herhangi bir kamu kuruluşunda çalışıyor olmamak.  
     c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
     d) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında      (+-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 
     e) Zabıta Memuru ve Şoför kadrosuna başvuracaklar için; 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE DETAYLARI

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 22-24 Şubat tarihleri arasında yapılacak:

    a) Başvuru formu Belediyemizin internet sayfasından (http://www.pazar.bel.tr) adresinden veya Başkanlığımızdan temin edilecektir. 
    b) Nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
    c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
    e) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla       suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
    f)  KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 
    g)  Erkek adaylarda askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,   
    h) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
    i) Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri    belediyemizce tasdik edilebilir), 
    j)  Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Başvuru şekli ise şu şekilde:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a)    Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 22.02.2021-24.02.2021 tarihleri arasında saat 16:00’ya kadar Pazar Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yılmaz Telatar Caddesi, No: 1 Pazar-Rize adresine teslim etmeleri gerekmektedir. 
b)    Elektronik ortamda, Belediyemizin ([email protected]) internet adresine,
c)    Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Pazar Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yılmaz Telatar Caddesi, No: 1 Pazar-Rize adresine göndereceklerdir.
d)    Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 Zabıta memuru kadrolarına başvurular;
a)    Başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere  Belediyemiz hizmet binasında istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır.
b)    Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
c)    Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlan metni için TIKLAYIN