Ortaöğretim, Önlisans, Lisans Düzeyinden 541 İtfaiye Eri Alımı Özel Şartları ve Başvuru Tarihleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinden itfiaye eri alımı için başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. 

Ortaöğretim, Önlisans, Lisans Düzeyinden 541 İtfaiye Eri Alımı Özel Şartları ve Başvuru Tarihleri

İBB'nin 541 itfaiye eri alımı yapılacağına ilişkin resmi duyuru, geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanmış, ilgili duyuruda, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 541 adet İtfaiye Eri kadrosu için personel alımı yapacaktır" denilmişti. Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlara da yer verilen resmi açıklamada, başvuru yapacak adayların KPSS'ye girmiş olması gerektiği, en az ortaöğretim mezunu olması gerektiği, B sınıfı sürücü belgesinin yanı sıra diğer genel ve özel şartları da yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Resmi duyuruda başvuru genel ve özel şartları ile kontenjan dağılımı şu şekilde sıralandı:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak
adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
3 / 5
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
7. Yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
1. İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim
şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve
ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.
2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67
metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile
kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca
yapılacaktır.)
3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları. (10/6/1991 ve daha sonraki tarihlerde
doğanlar).
4. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye
teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
5. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
6. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU SIRASINDA GEREKLİ BELGELER:

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, - Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet) - 2020 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet) - Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, - Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, - Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, - Sürücü belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet) - Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet)

BAŞVURULAR NE ZAMAN NEREDEN YAPILACAK?

İBB'den ilgili alıma dair yapılan açıklamada , başvurularla ilgili, "Sınava girmek isteyen adaylar, 25/5/2021 – 1/6/2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir" denildi.