Nuribey Belediyesi 50 KPSS ile Memur Alımı Yapacak

Nuribey Belediye Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 50 KPSS puanı ile kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. VHKİ kadrosuna yapılan alımda başvuru bilgileri yazımızda.

Nuribey Belediyesi 50 KPSS ile Memur Alımı Yapacak

Nuribey Belediyesi 50 KPSS ile memur alacak.

Afyonkarahisar şehrine bağlı olan Nuribey Belediye Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda KPSS 50 puan şartı ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 

Bugün yayımlanan ve başvurusu 2 Kasım 'da başlayacak kamu personeli alımında adaylar, Nuribey Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli idarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam edilecek. 

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
  • İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS)  alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
  • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,
  • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

ÖZEL ŞARTLAR

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan özel şartlar şu şekilde:

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHLERİ

İlana başvurular 2 ile 4 Kasım tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını aşağıdaki evraklarla birlikte yapacak.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Nuribey Belediye Başkanlığı Adnan Menderes Bulvarı Fatih Mah. No; 10 Merkez AFYONKARAHİSAR adresindeki Nuribey Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
Başvurular, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılır.
Elektronik ortamda, Belediyemiz nurib[email protected] e-posta adresine gönderilebilecektir