Nükleer Düzenleme Kurumu’na Temizlik Görevlisi Alınacak! Başvurular Sürüyor

Nükleer Düzenleme Kurumu’nda istihdam edilmek üzere en az lise mezunlarından 15 temizlik görevlisi alımı yapılacağına dair duyuru SSB resmi sayfasından yayımlanmıştı. Yayımlanan duyuruda alımla ilgili başvuruların İŞKUR üzerinden gerçekleşeceğine yer verilirken, başvuru yapmak isteyen adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra özel şartları da yerine getirmesi gerekiyor.

Nükleer Düzenleme Kurumu’na Temizlik Görevlisi Alınacak! Başvurular Sürüyor

Başvuru yapmak isteyen adaylarda aranacak genel şartlar ve özel şartlar şu şekilde:

-GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,

6. ilan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak,

7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5'inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

II-ÖZEL ŞARTLAR

Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilebilmek için;

1 ."Radyasyondan Korunma ve Taşınabilir Radyasyon Ölçüm Cihazı Eğitim" sertifika programına katılmış ve ilan tarihi itibariyle söz konusu programa ilişkin onaylı belge sahibi olmak,

2. ilan tarihi itibariyle onaylı "Hijyen Eğitimi" belgesine sahip olmak,

3. En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 12/08/2021-16/08/2021 tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.