Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 Bin 533 Kadrolu İşçi Alımı Başvuru İşlemleri Sürüyor (İlkokul Mezunları için Ayrılan Kontenjan)

Milli Savunma Bakanlığı’nın 2 bin 533 kadrolu kamu işçisi alımı için dün İŞKUR üzerinden başvurular başladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)  2 Bin 533 Kadrolu İşçi Alımı Başvuru İşlemleri Sürüyor (İlkokul Mezunları için Ayrılan Kontenjan)

Başvuruların 4 gün süreceğine yer verilen resmi duyuruda, başvuru işlemlerinin İŞKUR’un resmi internet sayfasından alınacağı, ilkokul mezunları için ayrılan unvanların yanı sıra adayların genel şartlar ile ilgili unvanlara göre belirlenen özel şartları da resmi sayfadan incelemesi gerektiği kaydedildi.

Yeni Memur Alımlarını Takip Etmek için , Sadece iş haberlerine göz atmak , kadın-erkek diğer adaylarla tanışarak, bilgi alışverişinde bulunmak için yeni sayfaya katılma isteği gönder. Katılım isteği için https://www.instagram.com/k.bulteni.is/?hl=tr

Resmi duyuruda; Aşçı, Ağır Silah Bakım Onarımcısı, Bahçıvan, Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri, Sıhhi Tesisat İşçileri ve Boru Tesisatçıları, Yük Taşıma İşçileri, Otomotiv Elektrikçisi, Elektrikçi, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Ambalajcı, Dökümcü, İnşaat Boyacısı, Ambar Depo Görevlisi, armadör işçisi, inşaat Boyacısı, endüstriyel kalıpçı, çarkçıbaşı, elektronik teknisyeni, genel alan temizleme görevlisi, genel servis işçisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı, i̇nşaat ustası, kalorifer tesisatçısı, kaynak teknisyeni gibi unvanlarda ilkokul mezunlarına da kontenjan ayrıldığı görüldü.

Adaylar www.iskur.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra açık iş ilanlarına tıklayıp, daha sonra iş yeri türünü kamu olarak işaretlemeli ve öğrenim durumu kısmından kendi mezuniyetlerine göre seçim yapmalılar.

Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi internet sayfasından yapılan duyuruda ilgili alım için başvuruların İŞKUR üzerinden alınacağı kaydedilirken, başvuru işlemlerinin 2 Temmuz’da başlayacağı vurgulandı.

İşçi alımı başvurusu yapmak isteyen 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor. 

Kontenjan dağılımı için https://www.msb.gov.tr/Content/Upload/Docs/İŞKURA%20VERİLECEK%20İŞÇİ%20ALIM%20TALEPLERİ%20(24.06.2021).pdf

Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar ise şu şekilde:

GENEL ŞARTLAR 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak. 

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. 

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak. 

6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 

7. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak). 

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak. 

9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir). 

10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. 

11. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

13. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

14. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır. 

DİĞER HUSUSLAR 

1. Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecektir. 

2. Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 10:30’da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. 

3. İstekli adayların kura çekimini izleyebilmeleri hususu, ülkemizi de etkisi altına alan KOVİD-19 salgını nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında ayrıca değerlendirilecektir. 

4. Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacaktır. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri MSB resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir. 

5. Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir. 

6. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacaktır. 

7. Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

8. Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır. 

9. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır. 

10. İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların/işe başlama hakkından feragat edenlerin, deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecektir.