Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı'nın Sözleşmeli Personel Alımı için Başvuru İşlemleri Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı'na sözleşmeli personel alımı için 27 Şubat 2019 tarihinde başlayan başvuru süreci 29 Mart 2019 tarihi itibariyle sona erecek.

Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı'nın Sözleşmeli Personel Alımı için Başvuru İşlemleri Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı'nın Sözleşmeli Personel Alımı için Başvuru İşlemleri Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı'na sözleşmeli personel alımı için 27 Şubat 2019 tarihinde başlayan başvuru süreci 29 Mart 2019 tarihi itibariyle sona erecek. MSB resmi internet sayfası, Devlet Personel Başkanlığı ve çeşitli basın yayın kuruluşları aracılığı ile yapılan resmi bilgilendirmede Genelkurmay Başkanlığı'na uzman unvanında 51 yeni sözleşmeli personel alınacağına yer verilmiş, başvuru genel ve özel şartları da ilgili resmi internet sayfasında yer almıştı. 

Başvuru Şartları

Genelkurmay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Genel Şartları 

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendindeki koşulları taşımak; (a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, (c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. (ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.) (d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, (e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

(2) 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1989 sonrası doğumlu olmak);

(3) Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

(4) Adayların başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanı aynı olmamak.

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvurmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (6) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından "Memur Adayı Olur" kararlı sağlam raporu almış olmak,

(7) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

(8) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2), (EŞDEĞER BÖLÜMLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.)

(9) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 28-29 Temmuz 2018 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre KPSSP03 (Lisans) puan türünden 70 ve daha yüksek puan almış olmak,

(10) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

ALIMLA İLGİLİ DİĞER DETAYLARA MSB.GOV.TR ADRESİNDEN ERİŞİM SAĞLANABİLİYOR.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA