Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mülakatsız En Az Lise Mezunu Sağlık-Büro Personeli ve Tekniker-Teknisyen Alımı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alımı duyurusu geldi. Yayımlanan duyuruda büro personeli, sağlık personeli, tekniker ve teknisyen kadrolarına en az lise mezunları arasından personel alımı yapılacağına yer verildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mülakatsız En Az Lise Mezunu Sağlık-Büro Personeli ve Tekniker-Teknisyen Alımı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi büro personeli, sağlık personeli ve tekniker alacak.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir duyuru yaymlandı. Yayımlanan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından büro personeli, teknisyen, tekniker ve sağlık personeli kadrolarına kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı. KPSS puan sınırı olmadan yapılacak personel alımında adaylar , Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlanın başvuru şartları şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar içingeçerli)

- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.

- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.

- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

- Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır. 16- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU

İlana başvurular Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya/Merkez adresine şahsen ya da posta yolu ile yapılacak.

1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

2- Başvuru formu, ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

3- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,

4- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,

5- Fotoğraf, (1 adet) 6- Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için)

7- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)

8- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)

İlan metni için TIKLAYIN

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA