Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 Farklı Şehirde Personel Alımı Yapıyor İşte Yaş Şartı ve Başvuru Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığı yayımladığı ilanla 10 farklı şehirde toplamda 30 kamu personeli almak için ilana çıktı. Alımlar, Restoratör kadrosuna yapılacak. Başvurular 10 Ağustos 2022 tarihinde başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 Farklı Şehirde Personel Alımı Yapıyor İşte Yaş Şartı ve Başvuru Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 personel alım ilanı yayımlandı. Mesleki Uygulamalı Sınav ile 30 sözleşmeli Restoratör alımı yapılacaktır. Alımlar 10 farklı şehre yapılacak olup başvuru için 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Başvurular e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Adaylar başvurularını 10 Ağustos – 21 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapabilecektir.

Alım Yapılacak İller

Ankara (2), Antalya (3), Bursa (3), Diyarbakır (3), Erzurum (4), Gaziantep (2), İstanbul (3), İzmir (4), Nevşehir (3), Trabzon (3).

Başvuru Genel Şartları

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik ile herhangi bir ilişiği olmamak

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8. Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon konularında eğitim veren üniversitelerin ilgili ön lisans ve lisans programlarından (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Mimari Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Rölöve-Restorasyon, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümlerinden) ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından, mezun olmak,

9 Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

10. Koruma ve onarım alanında uygulama deneyimi olduğunu gösterir nitelikte hazırlanmış çalışma dosyası ibraz etmek,

11. Aşağıda sıralanan şartlardan en az birine sahip olmak;

a. Bakanlıkça gerçekleştirilen çalışmalarda en az 30 gün Restoratör olarak yer aldığını gösterir ilgili idare imzalı belge.

b. KVMGM izni ile gerçekleştirilen en az 2 arkeolojik kazı çalışmasında, her bir kazı sezonunda (takvim yılı içerisinde) toplamda en az 30 gün süreyle Restoratör olarak görev almış olduğunu gösterir ilgili kazı başkanından / müze müdüründen alacağı imzalı yazı ve / veya belge. (Bilgilerin teyidi KVMGM Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.)

c. Koruma ve onarım alanında çalışma deneyimi olduğunu gösterir belge. (Staj hariç)

Sınav Yeri ve Tarihi

Mesleki Uygulamalı Sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecektir.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /