KPSS 65 puanla üniversiteye personel alımı! Başvurular açıldı

Artvin Çoruh Üniversitesi, Resmi Gazete’de duyurduğu ilanla, büro personeli, mühendis, diyetisyen, teknisyen, destek personeli(temizlik görevlisi) gibi kadrolarda sözleşmeli personel istihdam edeceğini bildirdi. Başvurular 15 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek. İşte detaylar ve başvuru yolları...

KPSS 65 puanla üniversiteye personel alımı! Başvurular açıldı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, sözleşmeli personel alımı yapacak kurumlar, başvuracak adaylardan 10 farklı şartı arıyor. Bu şartlar arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak, askerlikle ilişkisi bulunmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak gibi kriterler yer alıyor.

personel alımı

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca, başvuracak adayların genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir. Bu şartlar aşağıda sıralanmıştır.

1- Türk vatandaşı olmak, 

2- Bu Kanunun 40. maddesinde belirtilen yaş koşullarını sağlamak, 

3- Bu Kanunun 41. maddesinde yer alan öğrenim koşullarını yerine getirmek, 

4- Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak, 

5- Türk Ceza Kanununun 53. maddesindeki süreler aşılmış olsa dahi; kasten işlenmiş bir suç sebebiyle bir yıl veya daha uzun süre hapis cezası almış ya da affedilmiş olsa bile devlete karşı suçlar, Anayasa düzenine ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçla elde edilen malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak, 

6- Askerlikle ilişkisi; a) Bulunmamak, b) Askerlik yaşına ulaşmamış olmak, c)Askerlik yaşına ulaşmış ise askerlik görevini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfına alınmış olmak, 

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi gereğince görevini sürekli yapmasına engel teşkil edecek akıl hastalığı ve bedensel sakatlığı ile ilgili sorunu olmamak, 

8- Başvuracak adayların durumlarının; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre, sözleşmeli olarak çalıştırılanlar, hizmet sözleşmesini ihlal ettiği için kurumları tarafından sözleşmeleri sonlandırılanlar veya sözleşme süresi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar dışında sözleşmeyi kendileri feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle kurumların sözleşmeli personel kadrolarında çalıştırılamazlar” hükmüne aykırı olmaması. 

9- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında yapılacak olan arşiv araştırması sonucunda olumsuzluk çıkmaması. 

10- Herhangi bir kamu kurumundan çıkarılmamış olmak.

personel alımı

personel alımı

personel alımı