KPSS 2021/5 Tercih Kılavuzu Yayımlandı - Önlisans ve Lisans Düzeyinden Alım Yapılacak (Büro Memuru, Mimar, Avukat , Mühendis)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı KPSS-2021/5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için tercih kılavuzunu yayımladı.

KPSS 2021/5 Tercih Kılavuzu Yayımlandı - Önlisans ve Lisans Düzeyinden Alım Yapılacak (Büro Memuru, Mimar, Avukat , Mühendis)

Adayların tercihlerini 15-21 Nisan tarihleri arasında yapabileceğine yer verilen duyuruda, tercih işlemlerinin ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirileceği kaydedildi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda, Önlisans düzeyinden Büro Personeli, Lisans düzeyinden Avukat , Mimar ve Mühendis kontenjanları ayrıldığı görüldü.

YENİ İŞ HABERLERİNDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TÜRKİYE'NİN EN BEĞENİLEN SAYFASINA KATIL. TIKLA VE KATILMA İSTEĞİ GÖNDER.

Şehirlere göre kontenjan dağılımı şu şekilde oldu: 

KPSS 2021/5 ile sözleşmeli personel alımı için tercih yapacak adayların kılavuzda belirtilen genel şartların yanı sıra unvanlara göre belirlenen özel şartları da yerine getirmesi gerekiyor.

1-Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 06.09.2020 –
25.10.2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli mühendis, mimar, avukat ve büro
personeli alınacaktır.

2-Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM internet sayfasında ilan edilmesine müteakip, adayların
yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler,
istenilecek belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet adresinde
(http://www.csb.gov.tr) ilan edilecektir.
3-ÖSYM tarafından yerleştirilenlere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından herhangi bir
belge gönderilmeyecektir.

4-Tercihler yapılmadan önce, aşağıdaki koşulların dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, aşağıdaki genel şartları
taşımaları gerekmektedir.
1- İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, (*),
4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki
şartları da taşımaları gerekmektedir.
2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve
başlatılmayacaktır.
3- Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan,
aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adaylar göreve
başlatılmayacaktır.

BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru
şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte unvanlar
itibariyle aşağıdaki şartların taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonlarla ilgili aşağıdaki
bölümün çok dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamaları mümkün
bulunmamaktadır.

2.2.1. Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranacak genel şartlara ilave olarak;
a) Mühendis, mimar, avukat ve büro personeli pozisyonlarına atanacak şartlara haiz olmak.
Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği pozisyonların
karşısında yer almaktadır.
b) Sağlık bakımından mühendis, mimar, avukat ve büro personeli olarak çalışmasına engel hali
bulunmamak.

c) KPSS’ye girmiş ve (2020-KPSS Lisans ve 2020-KPSS Ön lisans) sonuçlarına göre lisans
mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı almış olmak.
d) 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 9’uncu maddesine göre Avukatlığa kabulün ruhsatnamenin
verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra Avukat unvanının
kullanılabilmesi sebebiyle, Avukat kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların Avukatlık
Ruhsatnamesine tercih işlemlerinin son günü itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde
yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Avukatlık stajının tamamlanması ve Avukatlık
Ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması, adaylara “Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak”
koşulunun arandığı kadro veya pozisyonlara başvuru hakkı vermez.

2.2.2 Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek mühendis, mimar, avukat ve büro personeli
pozisyonlarının karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak.
Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, tercih süresi içinde tercih kılavuzunu
inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercihlerini
internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların müracaatları halinde ÖSYM
Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer
alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan’dan Türkiye’ye
mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nın geçici 5
inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.