Kamu Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yaptı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi toplamda farklı kadrolara istihdam edilmek üzere 60 sözleşmeli personel alımı yapacak. Son başvuru tarihi 28.02.2028 mesai bitimine kadar.

Kamu Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yaptı

Resmi gazetede yayımlanan ilanla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine 60 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Aralarında ortaöğretim, ön lisans, lisans mezunlarının alınacağı kadrolar açılmıştır. Alınacak kadrolar ve sayıları şu şekildedir;

 • Büro Personeli 13 Adet
 • Mühendis 1 adet
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi 20 adet
 • Destek Personeli 25 adet
 • Programcı 1 adet

BAŞVURU ŞARTLARI

Genel ve Özel Şartlar

Başvuracak adaylarda tercih edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Üniversite veya Devlet hastanelerinden alınacak sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)

ç) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunun uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

e) Muhtelif tarihlerde çıkan Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

f) 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak; lisans mezunlarında KPSSP3, ön lisans mezunlarında KPSSP93, ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puan türleri dikkate alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulmuş “Başvuru Formu”, (Başvuru formu ile kılavuz Üniversitemiz internet sitesinde yayımlanacaktır.)
 2. Özgeçmiş,
 3. 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
 4.  1 (bir) adet Fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
 5. Adli Sicil Belgesi, (Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 6. Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi, (Islak veya elektronik imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)
 7. Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
 8. İkametgah Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 9. Askerlik Durum Belgesi, (son 15 gün içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 10. Nüfus Cüzdanı Sureti veya kimlik belgesinin ön yüzünün fotokopisi, (Nüfus cüzdanı sureti için eDevletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 11. Diploma Aslı, Onaylı Örneği veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 12. Koruma ve Güvenlik Personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
 13. Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık beyanı. (Beyan formuna https://personel.ebyu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet hastanesinden “Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olabilir.” ibaresinin bulunduğu sağlık raporu istenecektir.)
 14. Temizlik Personeli için temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığına dair sağlık beyanı. (Beyan formuna https://personel.ebyu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet hastanesinden “Temizlik Personeli Olabilir.” ibaresinin bulunduğu sağlık raporu istenecektir.)
 15. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sözleşmeli Personel/Sürekli İşçi Adayı Açık Rıza Metni (Doküman No: FR-335) ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sözleşmeli Personel/Sürekli İşçi Adayı Aydınlatma Metni (Doküman No: FR-336). (İlgili formlar aday tarafından doldurularak ıslak imzalı olarak başvuru evrakına eklenecektir. Söz konusu formlara https://personel.ebyu.edu.tr/?page_id=9163 adresinden ulaşılabilir.)

Başvuru Kılavuzu ve Başvuru Formları İçin: TIKLAYIN