Kadın-Erkek Zabıta Memuru, Veznedar, Evlendirme Memuru Alınacak

Derik Belediye Başkanlığı'na zabıta memuru, memur, evlendirme memuru, veznedar ve muhasebe memuru alınacak. Başvurular, şubat ayında gerçekleşecek. Başvuru şartları ve gerekli belgeler açıklandı.

Kadın-Erkek Zabıta Memuru, Veznedar, Evlendirme Memuru Alınacak

Derik Belediyesine Memur, Veznedar, Zabıta, Evlendirme Memuru Alımı Yapılacak

Derik Belediye Başkanlığı'na zabıta memuru, muhasebe memuru, evlendirme memuru, memur ve veznedar alımı gerçekleştirilecek. Derik Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi duyuruda, "Derik Belediyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." ifadelerine yer verilirken, kontenjan dağılımı aşağıdaki gibi oldu.

DERİK BELEDİYESİ MEMUR ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

Sıra
No
Kadro
Unvanı
Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Puan Türü KPSS
Taban
Puanı
1 Zabıta Memuru GİH 9 2 Herhangi bir lisans programından mezun olmak Erkek/
Kadın
KPSSP3 55
2 Muhasebe Memuru GİH 8 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya Siyasal Bilgiler Fakültesinden Mezun Olmak Erkek/
Kadın
KPSSP3 55
3 Evlendirme Memuru GİH 8 1 Herhangi bir lisans programından mezun olmak Erkek/
Kadın
KPSSP3 55
4 Memur GİH 9 2 Herhangi bir lisans programından mezun olmak Erkek/
Kadın
KPSSP3 55
5 Veznedar GİH 10 1 Muhasebe Bölümü Ön lisans Programlarından Mezun olmak Erkek/
Kadın
KPSSP93 55
6 Memur GİH 11 1 Büro Yönetimi, Yerel Yönetimler, Mahalli İdareler, İşletme, Muhasebe Ön lisans Programlarından mezun olmak Erkek/
Kadın
KPSSP93 55
7 Memur GİH 10 2 Büro Yönetimi, Yerel Yönetimler, Mahalli İdareler, İşletme, Muhasebe Ön lisans Programlarından mezun olmak Erkek/
Kadın
KPSSP93 55

Memur Alımı için başvuru yapacak adayların, başvuru genel şartlarının yanı sıra başvuru özel şartlarını da dikkatle incelemesi gerekli. Başvuru işlemleri 4 Şubat'ta başlayacak 8 Şubat itibariyle sona erecek. Başvuru sırasında adaylardan talep edilecek belgeler, başvuru şekli, başvuru genel ve özel şartları aşağıdaki gibi olacak.

1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen boş zabıta memuru ve diğer memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmak gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
g. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP93,2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c. Zabıta Memuru Kadrosu için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu kadroya başvuracaklar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak şartı aranacaktır.
d.Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her Aday Eğitim durumuna göre sadece bir kadroya müracaat edebilir.)

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;

 • İş Talep Formu Kurumumuzdan yada belediyemizin internet adresinden www.derik.bel.tr temin edilecektir.

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

 • 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

 • Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe


4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

 • Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 04/02/2019’dan 08/02/2019 günü saat 17.00' ye kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

 • Mardin ili Derik Belediyesi adresindeki Derik Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 • Zabıta memuru başvuruları şahsen yapılacaktır.

 • Memur kadrolarına başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA