İller Bankası’na Memur Alımı Başvurularında Sona Geliniyor

İller Bankası’na memur alımı için 17 Haziran 2021 tarihi itibariyle başlayan başvuru işlemleri 2 Temmuz’da sona erecek.

İller Bankası’na Memur Alımı Başvurularında Sona Geliniyor

İLBANK tarafından yayımlanan duyuruda, kuruma sınavla müfettiş yardımcısı alımı yapılacağı belirtilmiş , ilgili alıma başvuru yapmak isteyen adayların başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerektiği kaydedilmişti.

Yeni Memur Alımlarını Takip Etmek için , Sadece iş haberlerine göz atmak , kadın-erkek diğer adaylarla tanışarak, bilgi alışverişinde bulunmak için yeni sayfaya katılma isteği gönder. Katılım isteği için https://www.instagram.com/k.bulteni.is/?hl=tr

Resmi duyuruda alımla ilgili şu ifadeler yer aldı:

İller Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığında sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere, giriş sınavı ile; 

a) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat, işletme, maliye, bankacılık ve kamu yönetimi bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olanlardan ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olanlardan 3 Müfettiş Yardımcısı

b) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği bölümünden, bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olanlardan ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olanlardan 5 Müfettiş Yardımcısı

c) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olanlardan ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olanlardan 2 Müfettiş Yardımcısı olmak üzere, 

Toplam 10 Müfettiş Yardımcısı alınacak olup, sınavla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir: 

SINAVA KATILABİLME KOŞULLARI 

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir: 

a) İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde yer alan genel şartlara haiz olmak; 

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
3) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde 

belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

4) Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak, 

5) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, 

6) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

7) Daha önce çalıştıkları iş yerlerinden disiplin cezası nedeniyle işten çıkarılmamış olmak, 

8) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak, 

b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış bulunmak, 

c) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat, işletme, maliye, bankacılık, kamu yönetimi, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip burada sayılan okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak, 

ç) Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak, d) Müfettişlik karakter ve vasıflarını haiz bulunmak,
e) Tutum ve davranışları ile Müfettişlik karakter ve vasıflarını haiz bulunmak,
f) Kasıtlı olmayan suçlar dışında hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile hükümlü olmamak, 

g) Banka tarafından daha önce açılan giriş sınavlarına iki defadan fazla girmemiş olmak, 

h) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme sınavı (KPSS) neticesinde; 

1) Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Bankacılık ve Kamu Yönetimi bölümleri ile dengi dallardan mezun olanlar için KPSSP11, KPSSP28 veya KPSSP33 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunan adaylar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 30 aday arasında bulunmak, 

2) İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olanlar için KPSSP1 Puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunan adaylar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 50 aday arasında bulunmak, 

3) Bilgisayar Mühendisliği bölümünden veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olanlar için KPSSP1 Puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunan adaylar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 20 aday arasında bulunmak, 

(Öğrenim dalları itibariyle Giriş sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır.),
ı) İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinin birinden ilân tarihi itibariyle son 

beş yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)60 puan almış olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, 

(d) ve (e) bentlerinde belirtilen hususlar, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden geçerli olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile tespit edilir. 

BAŞVURULAR 

a) Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’nu 17/06/2021 – 02/07/2021 tarihleri arasında Bankanın internet sitesinden ( www.ilbank.gov.tr ) doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 ebatında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir. (Vesikalık olmayan ve farklı ebattaki fotoğrafları kullananların başvurusu geçersiz sayılacaktır.) 

b) Adaylar sınava başvuru sırasında;
1) Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin,
2) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin, bu ilânda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar için ise denklik belgesinin, 

3) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olanlar buna ilişkin belgesinin, 

JPEG formatındaki fotoğrafını yüklemek zorundadır.
c) 02/07/2021 Cuma günü saat 23:59’dan sonra yapılacak başvurular dikkate 

alınmayacaktır.
ç) Adayların başvuruları Banka tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacak ya da 

reddedilecektir. Bilahare adaylarca aynı internet sitesinde yer alan “Başvuru Kontrol” bağlantısı kullanılarak başvurularının onaylanıp onaylanmadığı takip edilebilecektir. Yanlış/hatalı bilgi girişi başvuranın sorumluluğundadır. Adaylar, İş Talep Formunu kaydettiği andan itibaren hiçbir değişiklik yapamayacaklardır. 

d) Yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, en yüksek KPSS puanını alan adaydan başlanarak, alınacak olan ve ayrı ayrı belirtilen sayının 10 (on) katı kadar aday, yazılı giriş sınavına alınmak üzere Bankanın internet sitesinde ilân edilir. 

e) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.