Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na Memur Alımı Yapılacak

Şehir ve Bölge Plânlama, Harita Mühendisliği, İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Mühendisllik, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama mezunlarına kamu personeli olma imkanı. Memur alımı başvuruları 7 Şubat'ta başlayacak.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na Memur Alımı Yapılacak

Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na Memur Alımı Yapılacak

Güney Marmara Kalkınma Ajansına; "Şehir ve Bölge Plânlama, Harita Mühendisliği, İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Mühendisllik, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama" bölümlerinden mezun kamu personeli alınacak. Uzman personel ve iç denetçi alımı için başvuru yapmak isteyen adaylarda aranacak genel şartlar aşağıdaki gibi oldu: 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı
hükümlü bulunmamak
4. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
5. Akıl hastalığı veya sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum
olmamak.
6. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (son başvuru tarihi itibariyle en az 1
yıl ertelenmiş olmalıdır.)
2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
2.1 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı İle Başvuracak Adaylar İçin:
a) Üniversitelerin mühendislik, şehir ve bölge plânlama, harita mühendisliği, iktisat,
işletme, maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler dallarından veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az 70 puan
C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini
sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olması,

c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) tarafından; 22-28-29 Temmuz 2018 ve 14-20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan
Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle ilgili
puan türlerinin en az birinden 80 puan almış olmak.

Başvurular, sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşecek. Başvuru işlemleri 7 Şubat 2020 tarihinde başlayacak, 21 Şubat 2020 tarihi itibariyle son bulacak. Resmi duyuruda personel alımına ilişkin ayrıca şu ifadelerin yer aldığı görüldü: 

T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), TR22 Düzey 2 Bölgesi’nde (Balıkesir,
Çanakkale) kurulan bir bölgesel kalkınma ajansı olup; Ajansın merkezi Balıkesir’dedir.
Ajansımıza “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesi” ve
“Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri uyarınca; TR 22 Düzey 2 Bölgesinde
(Balıkesir ve Çanakkale) çalıştırılmak üzere; Bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye
gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip,
değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim
becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip, görev verilecek her birimde ve her iki
ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek, çağın gerektirdiği bilgi sistem/donanımlarını kullanma
ve uygulama yeteneklerine sahip, seyahat engeli olmayan 3 (üç) Uzman Personel ile iç denetim
faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim
standartlarına uygun şekilde yapmak, Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için
kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini
değerlendirmek, bağımsız, nesnel güvence sağlamak, danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere 1
(bir) iç denetçi alımı yapılacaktır.
Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın merkezi Balıkesir olup, Ajansın faaliyet alanını
Balıkesir ve Çanakkale illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden,
Ajans’ın uygun göreceği ilde çalışacaktır. (İç denetçi Ajansın merkez çalışma ofisinin bulunduğu
Balıkesir ilinde görevlendirilecektir.)