Genelkurmay Başkanlığı'na Memur Alımı Yapılıyor! Başvurular Başladı

Genelkurmay Başkanlığı'na silahlı kuvvetler uzman yardımcısı alımı gerçekleştirilecek. Başvurular başladı.

Genelkurmay Başkanlığı'na Memur Alımı Yapılıyor! Başvurular Başladı

MSB'den yapılan resmi duyuruda alımla ilgili, 'Genelkurmay Başkanlığı Merkez Karargâhına sözlü giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfı 8'inci dereceden kadrolara atanmak üzere, 23 Ağustos 2015 tarih ve 29454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre, 10 (on) Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı alınacaktır. Temin edilecek personel meslek yaşantısı boyunca Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında görev yapacaktır.' ifadelerine yer verilirken, ilgili sınava başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki genel ve özel şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Sınava Katılma Şartları

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İşletme lisans programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
  • 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle, 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğmuş olanlar),
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 27-28 Mayıs 2017 veya 28-29 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre KPSSP7, KPSSP18 puan türlerinden 70 ve daha yüksek puan almış olmak,
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılmış yabancı dil sınavlarından, İngilizce veya Fransızca alanlarının en az birinden, son 5 (beş) yıl içerisinde en az 80 puan almış olmak (veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav notu almış olmak) .
  • Müracaat edenler arasında yapılacak puan sıralamasında ön başvurusu ve evrakı kabul edilen adaylardan, başvurdukları kadro sayısının dört katı aday içinde bulunmak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.),
  • Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik çağına gelmemiş olmak, ertelenmiş veya muaf tutulmuş olmak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak),
  • Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, h. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak, ı. Giriş sınavını kazanan adaylardan, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık mevzuatında öngörülen nitelikleri taşımak,
  • Başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamaktır.

Sınav Başvuruları

Sınav başvuruları 28 Aralık 2018 tarihinde başlamıştı. Başvurular 15 Şubat 2019 tarihine kadar http://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden online olarak yapılacak. Başvuru sürecine dair detaylı bilgilendirme için TIKLAYIN.