Fırat Üniversitesi Sözleşmeli 112 Sağlık Personeli Alımı Başvurusu Başladı

Fırat Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda , sağlık personeli kadrolarında çalıştırmak üzere en az lise mezunu personel alımı yapılacağına yer verildi. İlana başvurular internetten alınıyor.

Fırat Üniversitesi Sözleşmeli 112 Sağlık Personeli Alımı Başvurusu Başladı

Fırat Üniversitesi 112 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Elazığ Fırat Üniversitesi bugün bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda farklı kadrolarda çalıştırmak üzere en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversite Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi ve Deneysel Araştırmalar Merkezinde görevlendirilmek üzere yapılacak sözleşmeli kamu personeli alımında başvuru bilgileri şu şekilde:

KİMLER İLANA BAŞVURABİLECEK?

Elazığ Fırat Üniversitesi personel alımı ilanına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,

- 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak, 2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,

- Eczacı unvanı hariç, 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Not: Atanmaya hak kazanan adaylar ihtiyaca binaen hemen göreve başlatılacağından, göreve başlamasına engel bir durumunun bulunmaması gerekir

BAŞVURU BAŞLADI: İŞTE ŞEKLİ

İlana başvurular internet üzerinden alınacak. Başvurusunu yapmak isteyen adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresine giderek başvurusunu yapması gerekmektedir. 

Adaylar başvuru sırasında aşağıdaki evrakları sisteme yükleyece:

-Mezuniyet belgesi (e-Devlet üzerinden indirilen mezun belgesi veya diplomaların onaylı sureti)

-Vesikalık Fotoğraf (Bütün Adaylar sisteme yükleyecektir)

-Görev/Hizmet belgesi (Sadece mesleki deneyim şartı olan kadrolara başvuran adaylardan istenmektedir. Bu kadrolara başvuran adaylar görev yapmış oldukları Hastanelerinin Başhekimliğinden alacakları Başhekim, Başhekim Yardımcıları veya Hastane Müdürünün imzaladığı resmi belgeyi sisteme yükleyecektir.)

-Kurs belgesi (08 kadro kodlu Sağlık Teknikeri/Radyoloji) unvanına başvuran adaylardan istenmektedir

İlan metni için TIKLAYIN