Evreşe Belediyesi Memur ve VHKİ Alımı Yapacak Başvurular 4-8 Mart'ta Yapılacak

Evreşe Belediye Başkanlığı'nın memur alımıyla ilgili süreç 4 Mart 2019 tarihinde başlıyor. Çanakkale Evreşe Belediye Başkanlığı'nın 2018 KPSS puanlarıyla memur alımı yapacağına dair ilan geçtiğimiz günlerde DPB, BİK ve çeşitli basın yayın organları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmıştı. Evreşe Belediyesi memur alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? işte detaylar.

Evreşe Belediyesi Memur ve VHKİ Alımı Yapacak Başvurular 4-8 Mart'ta Yapılacak

Evreşe Belediye Başkanlığı'nın memur alımıyla ilgili süreç 4 Mart 2019 tarihinde başlıyor. Çanakkale Evreşe Belediye Başkanlığı'nın 2018 KPSS puanlarıyla memur alımı yapacağına dair ilan geçtiğimiz günlerde DPB, BİK ve çeşitli basın yayın organları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmıştı. Söz konusu ilanda 'Evreşe Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla Memur alınacaktır.' ifadelerine yer verilirken , kontenjan dağılımı aşağıdaki gibi olmuştu. 

İlgili memur alımına başvuru yapmak isteyen adayların, başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor. 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.


1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen Memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

 • Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe. (Her Aday Eğitim durumuna göre sadece bir kadroya müracaat edebilir.)

 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c. 1 (Bir) ve 2 (İki) sıra numaralı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Memur ilan alımı için M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi,
d. Yaptırılacak güvelik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

Başvurular 4 Mart ile 8 Mart tarihleri arasında belediyenin yazı işleri müdürlüğüne yapılacak. Başvuru işlemleri şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabiliyor. Başvuru sırasında adaylardan aşağıdaki belgeler talep edilecek. 

 • İş Talep Formu Kurumumuzdan ya da www.evrese.bel.tr adresinden temin edilecektir.

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

 • Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

 • 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

 • 1 (Bir) sıra numaralı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve 2 (İki) sıra numaralı Memur kadrosu için başvuracak adaylar için M.E.B.' den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi,

 • Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe,

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA