En Az Ortaöğretim Mezunu 541 İtfaiye Eri Alım İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 541 itfaiye eri alımı yapacağına ilişkin duyuru geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanlığı'nın resmi sayfasında yayımlanmıştı. En az ortaöğretim mezunlarından KPSS 60 puan şartını yerine getiren itfaiye eri alım ilanı Resmi Gazete'nin 27 Nisan 2021 tarihli sayısında da yer aldı.

En Az Ortaöğretim Mezunu 541 İtfaiye Eri Alım İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Buna göre İBB'ye başvuru genel ve özel şartlarını getiren adaylardan kadın-erkek itfaiye eri alımları yapılacak. Adaylarda aranacak genel şartlar ile kontenjan dağılımı aşağıdaki gibi oldu:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için
başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci
fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
7. Yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
1. İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle
öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş
olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.
2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde
en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan
kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri
kurumumuzca yapılacaktır.)
3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları. (10/6/1991 ve daha sonraki
tarihlerde doğanlar).
4. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla
itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
5. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
6. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURULAR

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre söz konusu alım için başvurular 25 Mayıs tarihinden itibaren alınacak. Duyuruda, başvuru işlemleriyle ilgili, "Sınava girmek isteyen adaylar, 25/5/2021 - 1/6/2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir." denilirken ayrıca şu detaylar aktarıldı:

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
- Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
- 2020 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)
- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak
üzere fotokopisi,
- Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
- Sürücü belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
- Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet)
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve
belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.
Boy ve kilo ölçümü esnasında BAŞVURU FORMU dışında fiziki olarak herhangi bir
evrak teslim edilmeyecektir.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak
sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro
sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 2705 kişi) sınava çağrılacak ve bu adayların uygulama
sınavına girmeden önce tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. Başvuru esnasında
beyan ettikleri boy ve kilo şartını taşımayan adaylar, uygulama sınavına alınmadan elenecektir.
Ayrıca bu adaylar için gerçeğe aykırı beyan yaptıkları nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.
İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve e-posta yolu ile yapılacak
başvurular işleme alınmayacaktır.