Diyanet Kadın-Erkek 400 Yeni Personel Alımı Yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 400 yeni kamu personeli alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda kadın ve erkek personel alımı yapılacağına yer verildi.

Diyanet Kadın-Erkek 400 Yeni Personel Alımı Yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 400 yeni personel alımı yapacak.

Diyanet resmi internet sayfasından yayımlanan duyuruda, yurtdışında görevlendirmek üzere kadın ve erkekler arasından 400 adet yeni personel alımı yapılacağına yer verildi. 

İlan metni şu şekilde duyuruldu:

"Yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dini konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınavla sözleşmeli personel (erkek ve kadın din görevlisi) alınacaktır."

Atama Yapılacak Kadroların

Bulunduğu Yer

Unvanı

Adedi

Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatı

Yurtdışı Sözleşmeli Personel

(Din Görevlisi)

400

BAŞVURU ŞARTLARI

Diyanet tarafından yayımlanan ilan için başvuru şartları şu şekilde;

  • İlgili ülke vatandaşlığına veya süresiz oturma iznine sahip olmak,
  • Lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışında bir İslam ilahiyatı bölümü mezunu olmak (Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş Üniversitesi Denklik Belgesine sahip olmak),
  • İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmî dil veya o ülkede yaygın olarak kullanılan dillerden birisi için; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olmak ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS’nin yetmiş puan dengi kabul edilen bir belgeye sahip olmak. Ancak, görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlarda o ülkede konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik şartı aranmaz,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini yapmasına engel olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili her hangi bir özrü bulunmamak,
  • İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklindeki ortak niteliği taşıyor olmak,
  • Yurtdışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

BAŞVURU

İlana başvurular bugün başladı ve 17 Aralık tarihine kadar devam edecek. İlana başvuru detayları şu şekilde;

Kamubulteni.com  | Ankara