CTE Öğretmen Alımı Yapacak - Başvurular 18 Ocak'ta Başlıyor

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne öğretmen alımı yapılacak.

CTE Öğretmen Alımı Yapacak - Başvurular 18 Ocak'ta Başlıyor

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, CTE'ye 40 kadrolu öğretmen alımı yapılacağı, ilgili alım için başvuruların e-Devlet şifreleriyle alınacağı kaydedilmiş, başvuru süreciyle ilgili ayrıca, "Başvurular  18.01.2021-  29.01.2021  tarihleri  arasında https://www.turkiye.gov.tr  adresi üzerinden giriş yapılarak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını  kullanarak  bizzat  gerçekleştireceklerdir.  Şahsen  veya  posta  yoluyla  yapılan  başvurular kabul edilmeyecektir." denilmişti.

İlkokul, lise, önlisans ve lisans düzeyinden yeni iş haberlerini takip etmek için TIKLA.

Başvuru yapacak adaylarda aranacak şartlar ise şu şekilde sıralandı: 

a) Adaylarda aranacak şartlar;
657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu,  Adalet  Bakanlığı  Memur  Sınav,  Atama  ve  Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
-Türk Vatandaşı olmak,
-Türk  Ceza  Kanununun  53  üncü  maddesinde  belirtilen  süreler  geçmiş  olsa  bile;  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
-Erkek  adaylar  için  askerlikle  ilgisi  bulunmamak,  askerlik  çağına  gelmemiş  bulunmak,
askerlik  çağına  gelmiş  ise  muvazzaf  askerlik  hizmetini  yapmış  yahut  ertelenmiş  veya  yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
-  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu   raporu   ile   belgelemek,   (sağlık   kurulu   raporu   sözlü   sınav   sonucunda   başarılı   olan adaylardan istenecektir.)
-Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık  karşılığı  okutacakları  derslere ilişkin  ilân  tarihindeki  çizelgede sayılan  yüksek  öğretim programından   mezun   olanlardan   eğitim   fakültesi   mezunları   dışındaki   bölümler   için   sınıf öğretmenliği   sertifikası   veya   pedagojik   formasyon   belgesi   bulunmak   veya   alanı   ile   ilgili ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,
b) Başvuru esnasında e-Devlet üzerine sisteme yüklenilecek belgeler;
-Diploma,
-Transkript,
-Sertifika   (Pedagojik   Formasyon   Belgesi,   tezsiz   yüksek   lisans,   sınıf   öğretmenliği sertifikası),
- Askerlik durum belgesi, (askerlikten muaf olanlar için buna ilişkin sağlık kurulu raporu)

Başvuru sonuçları, atama süreci ve daha fazlası hakkında bilgiye resmi sayfadan erişim sağlanabilir.