Çankaya Belediyesi Memur Alımı Başvuruları 22 Nisan'da Sona Erecek

Çankaya Belediye Başkanlığı'na çeşitli unvanlarda memur alımı için başvuru işlemleri 22 Nisan itibariyle sona erecek.

Çankaya Belediyesi Memur Alımı Başvuruları 22 Nisan'da Sona Erecek

Çankaya Belediye Başkanlığı'nca yayımlanan resmi duyuruda, VHKİ, Veznedar, Tahsildar, Evlendirme Memuru, Çocuk Eğitimcisi , Hizmetli unvanları için memur alınacağı kaydedilmiş, ilgili alıma kadın-erkek adayların başvuru yapabileceği vurgulanırken, KPSS en az 70 puan şartının yanı sıra unvanlara göre belirlenen özel şartların da yerine getirilmesi gerektiği belirtilmişti. Resmi duyuruda başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ise şu şekilde sıralanmıştı: 

 BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci
maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
2
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl
veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve
bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya
da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı
Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen
asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip
olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin
konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

22 Nisan'a kadar sürecek başvuruların şahsen ya da posta yoluyla yapılacağına dikkat çekilen duyuruda, başvuru sırasında gerekli belgeler ve diğer detaylar da yer aldı. Tüm detaylara erişim için TIKLAYIN.pdf