Büyükşehir Belediyesi 100 Personel Alımı Başvuruları Başladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine itfaiye eri alımları başladı. Başvuru ait detaylara haberimizde..

Büyükşehir Belediyesi 100 Personel Alımı Başvuruları Başladı

100 İtfaiye eri alacak olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, alım sürecine dair başvuru ekranının açıldığını duyurdu.

Başvuru Şartları:

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Şartlar:

 • İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve
  bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından alım yapılacak kadroların
  karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları.
 • Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye
  teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
  nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İlana başvurular başvuru formu ve aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen belediyeye yapılacak:

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve fotokopisi
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı örneği veya E-Devlet üzerinden alınmış
 • kare kodlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek
 • kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik
 • edilebilir.)
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Başvurular 31 Marta Kadar devam ederken; Başvuruları kabul edilen için süreç bilgisi şu şekilde paylaşıldı:

 • Belediyemizce T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle

adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama

yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday yazılı ve uygulamalı sınava çağırılacaktır.

 • Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
 • Sınava girmeye hak kazanan adayların, KPSS puanları ile hangi tarihte yazılı ve uygulama sınavına gireceği 14/04/2023 tarihinde Belediyemizin www.mersin.bel.tr internet adresinde ilan edilecektir.
 • Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik

bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu Sınav Giriş Belgelerine www.mersin.bel.tr resmi

internet adresinden ulaşabileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

 • Sınava çağrılan adaylar, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır