Bahçelievler Belediyesi 78 Memur Alımı Yapacak (Düz Memur, Zabıta, Mühendis, Şehir Plancısı, Mimar, Bilgisayar İşletmeni)

Bahçelievler Belediye Başkanlığı 60 KPSS puan şartı ile zabıta memuru ve memur alımı yapacağını duyurdu. Farklı kadrolara yapılan kamu personeli alımının başvuru bilgileri yazımızda.

Bahçelievler Belediyesi 78 Memur Alımı Yapacak (Düz Memur, Zabıta, Mühendis, Şehir Plancısı, Mimar, Bilgisayar İşletmeni)

Bahçelievler Belediyesi en az 60 KPSS ile memur ve zabıta alacak.

Bahçelievler belediye Başkanlığı bir son dakika açıklaması yayımladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler kısmından ve Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan sayfası üzeirnden yayımlanan duyuruda Avukat, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bilgisayar İşletmeni, Düz Memur ve Zabıta Memuru kadrolarında istihdam etmek üzere kadın erkek adaylar arasından memur alımı yapılacağına yer verildi.

"Bahçelievler Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere;  Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine gore aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğerşartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır." başlığı ile yayımlanan memur alımı duyurusunda başvuruya ilişkin bilgilere şu şekilde yer verildi.

Bilgi alış verişi için TIKLAYIN

BAŞVURU ŞARTLARI GENEL

a)    Türk vatandaşı olmak.

b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c)    Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d)    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f)    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g)    Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır).

BAŞVURU ŞARTLARI ÖZEL

a)    İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak,

b)    Dahaönceçalıştığıkamukurumvekuruluşlarındandisiplinsizlikveyaahlakinedenlerleçıkarılmışolmamak,

c)    Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+ -) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d)    ZabıtaMemurukadrolarınabaşvuruyapacaklariçinsınavınyapıldığıtarihte30 yaşını doldurmamışolmak

BAŞVURU TARİHİ

a)    Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
b)    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
c)    KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
d)    Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
e)    Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f)    Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g)    3 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
h)    Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
i)    Avukatlık kadrosu için Avukatlık ruhsatı aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
J)   Başvuru formu.

İlana başvurular yukarıdaki evraklarla birlikte 8-12 Mart tarihleri arasında alınacak. Başvuru şekli şu şekilde:

•    Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 08.03.2021-12.03.2021 tarihleri arasında saat 16:00'a kadar (10:00-12:30 / 13:00-16:00 saatlerinde)Şirinevler Mahallesi Barbaros Cad. No:9 Bahçelievler/İSTANBUL adresindeki Bahçelievler Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
•    Diğer Memur kadrolarına yapılacak başvurular için;adayların yukarıda sayılan başvuru belgelerini şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veyaelektronik ortamda [email protected] internet adresinden yapılabilecektir.
•    Zabıta Memuru kadrolarına yapılacak başvuruların ise; adayların başvuru için gerekli belgelerle birlikte belirtilen adrese şahsen başvurması gerekmektedir.
•    Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
•    Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır

İlan metni için Tıklayın

BAŞVURU BAŞLADIĞINDA HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN