Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alacak

Resmi Gazetede duyurulan ilanla Yıldırım Beyazıt Üniversitesine personel alınacağı duyuruldu. Toplamda 116 sözleşmeli personelin alınacağı duyurulan ilanda şartlar ne, kimler başvuru yapabilir?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin Ankara ili ve ilçelerindeki birimlerinde istihdam edilmek üzere, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ile "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu"nun 4. maddesinin B fıkrasına göre, 2020 KPSS ve 2018 - 2020 EKPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 116 (yüz on altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan edilen duyuruda alınacak personel listesi

  • Teknisyen                       10 Personel
  • Bürü Personeli               100 Personel
  • Sağlık Teknikeri              4 Personel
  • Hemşire                           2 Personel

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://ilan.aybu.edu.tr adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir.

Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

GENEL AÇIKLAMA ve ŞARTLAR:

- Başvuracak adayların aşağıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

- Tüm başvurular için 35 yaşından gün almamış olmak.

- 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı

yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak. (Göreve asaleten atanma aşamasında atanmaya hak kazanan tüm adaylardan hastanelerden alınacak rapor istenecektir.)

- Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

- KPSS sınavına girmiş olmak. BP13 kodlu Büro Personeli kadrosuna başvuracaklar için EKPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunlarında KPSS-P3, Ön lisans mezunlarında KPSS-P93, Ortaöğretim mezunlarında KPSS-P94 ve EKPSS-P1 puanı esas alınacaktır. Kişinin başvurduğu pozisyon için aranan mezuniyet düzeyine göre KPSS puan türüne sahip olması gerekmektedir.)

- İlan edilen pozisyonların kadro sayısının 4 (dört) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

- Yerleştirme sonuçlarıwww.aybu.edu.tradresinden açıklanacaktır. Sonuçların açıklanması tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI:

- Müracaatlar, 13.01.2022 - 27.01.2022 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında

https://ilan.aybu.edu.tr web adresinden sadece online başvuru şeklinde yapılacaktır.

- Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- Adaylar önceliklehttps://ilan.aybu.edu.tr/adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek "İş Talep Başvuru Formu" ve "Beyan Formu" nu bilgisayar ortamında doldurarak, çıktılarını alıp imzalandıktan sonra ilgili alana yükleyecektir.

- Daha sonra ise, istenen diğer belgeleri (mezuniyet belgesi, KPSS veya EKPSS sonuç belgesi ve başvurduğu unvanın nitelik şartlarında isteniyorsa deneyim belgesi ve/veya sertifikalar) ilgili alanlara yükleyip en altta yer alan "Başvuru Yap" düğmesine basarak online olarak başvurularını tamamlamış olacaklardır.

- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

- Başvurulan kadro için istenilen ilgili KPSS veya EKPSS puanını doğru olarak girmek adayın sorumluluğunda olup yanlış girilen bilgilerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

- Adayların https://ilan.aybu.edu.tr web adresine girdikleri bilgilerin ve yükledikleri belgelerin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı bilgi/ belge teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilan metninde ve ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

Aşağıdaki belgelerin tamamıhttps://ilan.aybu.edu.tradresine yüklenecektir.

1. İş Talep Başvuru Formu: AYBÜ Personel Daire Başkanlığı Web Sitesinden ilgili form indirilip (https://aybu.edu.tr/GetFile?id=ca776aba-6c2d-41d8-959d-73ae0bec8126.xls) ıslak imzalı şekilde imzalandıktan sonra tekrar sisteme yüklenecektir.

2. Beyan Formu: AYBÜ Personel Daire Başkanlığı Web Sitesinden ilgili form indirilip (https://aybu.edu.tr/GetFile?id=b98cf439-782e-4b46-9399-49711f538015.docx) ıslak imzalı şekilde imzalandıktan sonra tekrar sisteme yüklenecektir.

3. Mezuniyet Belgesi: E-devletten alınan, sorgulama kodu veya karekod üzerinde silinti ve kazıntı olmayan mezuniyet belgesi.

4. Nüfus Kayıt Örneği: E-devlet Barkotlu

5. KPSS Sonuç Belgesi: ÖSYM Barkotlu Çıktı, BP13 kodlu Büro Personeli kadrosuna başvuracaklar için EKPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

6. Tecrübeyi Gösteren Belge: Eğer ilanın açıklamasında tecrübe şartı bulunuyorsa; SGK, BAğ-KUR, Emekli Sandığı dökümü veya İlgili Makama Belgesi

7. Yabancı Dil Belgesi: Eğer ilanın açıklamasında dil şartı bulunuyorsa; ÖSYM'den internet üzerinden alınan sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayan belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

- Tüm atamalar KPSS puan sıralamasıyla olacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan (yaşça büyük olan) adaya öncelik tanınır.

- Başvuru sonrasında yazılı ve/veya sözlü sınav/mülakat yapılmayacaktır.

- KPSS (B) grubu (KPSS-P3), (KPSS-P93), (KPSS-P94) ve BP13 kodlu Büro Personeli kadrosuna başvuracaklar için EKPSS (EKPSS-P1) puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisindewww.aybu.edu.trinternet adresinden ilan edilecektir.

Asıl Olarak Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan Aşağıdaki Belgeler İstenecektir:

1. Özgeçmiş

2. Adli Sicil Belgesi: E-devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı

3. Detaylı Hizmet Dökümü: E-devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı

4. Vesikalık Fotoğraf: 4 adet fotoğraf

5. Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair tek hekimden alınmış sağlık raporu

6. Askerlik Durum Belgesi: E-devlet barkotlu çıktı

7. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi:Atama başvurusu sırasında doldurulacaktır.

Başvuru için gerekli özel şartlar Resmî Gazetede duyurulmuştur.