60 KPSS Kadın Erkek 126 İtfaiye Eri Alımı Başvurusu Başladı (Konya Büyükşehir Belediyesi)

Konya Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı itfaiye eri alımı başvurusu başladı. Yayımlanan duyuruda başvuruların bugün başladığına yer verildi. "Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." ifadeleri

60 KPSS Kadın Erkek 126 İtfaiye Eri Alımı Başvurusu Başladı (Konya Büyükşehir Belediyesi)

Son dakika : Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı başvurusu başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı  tarafından geçtiğimiz hafta  yayımlanan duyuruda 60 KPSS ile 126 itfaiye eri alımı yapılacağına yer verildi. Az önce yayımlanan duyuruda itfaiye eri alımı başvurusunun başladığına , başvurusnu yapmak isteyen adayların yapmak üzere Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No:14 Meram/KONYA  adresine şahsen başvurusunu yapması gerektiğine yer verildi. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre  yapılan itfaiye eri alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

●    Türk Vatandaşı olmak,

●    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

●    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

●    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

●    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

●    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

●    İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, 

●    Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır, 

●    Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

●    13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

●    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

ÖZEL ŞARTLAR

2018 KPSS P93 puan türünden en az 60 alan adaylar başvuru yapabilecek.

Mezuniyet şartı ise şu şekilde:

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik veya Sivil Savunma ön lisans programlarının birinden mezun olmak, en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki evraklarla birlikte başvurusunu Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No:14 Meram/KONYA adresindeki Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na şahsen yapması gerekmektedir. 

Sınava girmek isteyen adaylar, http://www.konya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
●    Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
●    Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
●    Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
●    Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
●    KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 
●    Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
●    Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
●    2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA