55 KPSS ile Zabıta ve Düz Memur Alımı İçin Son Dakika Uyarısı-En Az Lise

55 KPSS ile en az lise mezunu adaylar arasından yapılan memur alımı için son dakika uyarısı geldi. Başvurusunda son günlere girilen memur alımının detayları haberimizde.

55 KPSS ile Zabıta ve Düz Memur Alımı İçin Son Dakika Uyarısı-En Az Lise

Son dakika: Nusaybin Belediye Başkanlığı 'ndan 55 KPSS ile memur alımı için yeni duyuru.

Nusaybin Belediye Başkanlığı, Ocak ayında yayımladığı ve başvurusunu 11 Ocak 'tan itibaren aldığı memur alımına ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfasında az önce yayınlanan duyuruda , başvuru yapmayan adayların 4 Şubat tarihine kadar müracaatını yapması gerektiğine yer verilirken , başvuru yapan adayların da  sözlü mülakata alınacakları tarihlere ve sözlü mülakat konu ile puanlarına yer verildi.

SÖZLÜ MÜLAKAT

Sözlü mülakat değerlendirmesi ile ilgili yayımlanan yeni duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Srnavda Değerlendirme; Tükiye Cumhuriyeti Anayasası, Atati,irk İlkeleri ve İnkııap Tarihi, 657 saYılı Devlet Memurlan Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konulannda 15,eİ puan, kadro unvanlna iliŞkin mesleki ve uY.gulamalı bilgi ve yeteneğin ölçtllmesinde ise 40 puan olmak tızeİe toplamda 1q0 oT Puan iizerinden Yapılır. Sınavda başanlı sayılmak İçin sınav kurulu ıİyelerince verilen puanlann aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır, Adaylann atamaya esas başan puanı; belediye tİafindan YaPılan sözlü srnav Puiıırr ile KPSS pua nrn aritrnetik ortalaması alınmak suretİyle belirlenecek ve belediyenin intemet adresinde ilan edilecektir.

Adaylann atanmaya esas başan puanlannın aynı olması halinde KPSS puanl yiıksek olana öncelik tanlnrr. En Yıiksek baŞan puanrndan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl adaY saYısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri beİediyenin internet adresinde İlan edİlecek ve lİstede yer alanlara aynca yazılı tebligat yapılacaktır."

MÜLAKAT TARİHLERİ VE KONULARI

Slnav, Nusaybin Belediyesi Meclis Toplantı salonunda . 18/02/20|9 Saat 10:00'dan itibaren aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır. . Belediye, başıurulardan kpss başan puanlanna göre sıralayarak en yüksek puanh adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısınrn beş kadar oranında adayı sınava çağıracaktır.

 • - Sıra No 01-03 (dahil) kadu 18/02/2019 tarihinde saat 10.00'da
 • - Sıra No 04-08 (dahil) kadar 0510212019 tarihinde saat 10.00'da
 • - Sıra No 09_13 (dahil) kadar 06/02/2019 tarihinde saat 10.00'da
 • - Sıra No 14-16 (dahil) kadar 07 /0212019 tarihinde saat 10.00'da
 • - Sıra No 17-19 (dahil) kadar 08/02/2019 tarihinde saat 10.00'da

Sınav konulan:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası .
 • Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi
 • 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunu
 • Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konulan ile Kadro unvanma ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneği

ALIM YAPILAN KADROLAR ve BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 4 Şubat mesai bitimine kadar Nusaybin Belediyesi Yazı İşteri Müdiirlüğü Ewak Kayt bürosuna yapılacak. Zabıta için şahsen , diğer kadrolar için ise şahsen veya kargo ile başvuru yapılabilir.

 • İş Tatep Formu Kurumumuzdan ya da belediyemizin intemet sitesinden (www.nusaybin.bel.tr) temin edilecektir.
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı ömeği 
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYla sitesinden alınan doğulama kodlu bilgisayar çıktısı
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir drırumu olmadığına daiı beyanr,
 • 2 Fotoğıaf
 • 16 (Onaltı) srra numaralı zabıta memuru kadrosu için başr.uracak adaylar için istenilen siirücü belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti,
 • 1 (Bir) srra numaralı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve 18 (Onsekiz) srra numaralı Bilgisayar İşletmeni kadrosu için başvuracak adaylar için M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğiine dair tıanskript belgesi,

SONUÇLAR

Sonuçlar başvuruların bitiminden sonraki 7 gün içinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı anda ve yeni memur alım ilanı geldiği anda

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN

bildirimle haberdar olmak için mobil uygulamamızı indirin.