215 İşçi Alınacak! Çukurova Üniversitesi'ne En Az İlkokul Mezunu Alımı için Başvurular İŞKUR Üzerinden

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'nün kadrolu kamu işçisi alımı için başvuru işlemleri bugün itibariyle başladı.

215 İşçi Alınacak! Çukurova Üniversitesi'ne En Az İlkokul Mezunu Alımı için Başvurular İŞKUR Üzerinden

Çukurova Üniversitesi'ne kadrolu işçi alımı Başvuruları İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden 3 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar dilerlerse Adana İŞKUR İL Müdürlüğü'ne de başvuru yapabilecekler. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan resmi duyuruda kuruma 16 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 139 Temizlik Görevlisi, 60 Hasta Bakımı ve Temizliği hizmetleri için 18-35 yaş aralığında sürekli işçi unvanında personel alınacağı belirtildi.

Başvuru yapacak adayların başvuru için belirlenen öğrenim şartının yanı sıra diğer şartları da dikkatlice incelemesi gerekiyor. İlgili resmi açıklamada personel alımlarıyla ilgili şu ifadelere yer verildi: 

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel
Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı
olmak,
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile
Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı
suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),
4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya
gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
6. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.
7. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak,
8. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak),
9. Her aday, İŞKUR’da yayınlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
10. İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadrolarda belirtilen
öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak, 
11. Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler
ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
12. İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri
çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edecektir. 2 (iki) ay deneme süresi olup, deneme süresi içinde başarısız
olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin feshedilecektir.
13. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç
edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
14. Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.
15. Ataması yapılacak işçiler aşağıda belirtilen hizmetleri yürüteceklerdir.
*Hasta bakımı ve temizliği hizmet (Hastane) türünde istihdam edilecek personel için; Ortaöğretim kurumlarının
hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri
alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.
*Ayrıca, yine bu hizmet türünde istihdam edilecek personel de Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca sadece noter
kurasıyla belirlenecektir.
* Temizlik Görevlisi mesleği için; en az İlköğretim mezunu olmak, en çok Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu
olmak.
* Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) mesleği için en az ön lisans mezunu olmak, en çok lisans mezunu
olmak ve güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru
yapabilir). 5188 Sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak. Temel eğitim
sonrası çalışma süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması, kimlik kartı süresinin dolmasına en az
1 yıl kalmış olması ve valiliklerce verilen özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olması gerekmektedir.
* Ayrıca Temizlik Görevlisi ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi hizmet türlerinde istihdam edilecek personel Kamu
Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 6 ncı
maddesi uyarınca sadece noter kurasıyla belirlenecektir.
A) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)
*5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından
düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Kimlik kartı süresinin dolmasına en az 1 yıl kalmış
olmak)
*24 saat vardiyalı çalışmaya müsait, görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulanmamak.
* Gece ve Gündüz 8 veya 12 saatlik vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
* Başvuru yapan adaylardan erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak ve bu şartı taşıyan
adayların ise boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında fark 10'dan fazla, 10'dan az
olmaması gerekmektedir.