Harita Kadastro Mühendislerini İlgilendiren Teklifin Görüşmeleri Başladı! Sınav Şartı Kaldırılıyor...

Lisanslı HaritaKadastro Mühendisleri ve Büroları hakkında kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de görüşülmeye başladı.

Harita Kadastro Mühendislerini İlgilendiren Teklifin Görüşmeleri Başladı! Sınav Şartı Kaldırılıyor...

Lisanslı HaritaKadastro Mühendisleri ve Büroları hakkında kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de görüşülmeye başladı.

20 Nisan 2021 Salı 19:10
Harita Kadastro Mühendislerini İlgilendiren Teklifin Görüşmeleri Başladı! Sınav Şartı Kaldırılıyor...

Teklif ile lisanslı harita kadastro bürolarınca yerine geitrilebilecek kadastro teknik hizmetlerinin kapsamının belirlenmesi; harita kadastro mühendislik bürolarının lisans alabilme şartlarının yeniden düzenlenmesi; lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının, lisanslı mühendisin talep ettiği ilçede kurulması ve kurulduğu ilçenin bağlı olduğu il genelinde yetkili olabilmesinin düzenlenmesi; lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarında mühendis veya meslek alanı ile ilgili tekniker veya teknisyen unvanlarından en az üç personel ve herhâlde en az bir mühendis çalıştırılmasının zorunlu olması; büroların faaliyetlerinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görevlendireceği denetime yetkili bir personel tarafından yapılması; gibi imkanlar getiriliyor.

AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan TBMM'de bugün görüşmelerine başlayan teklifin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: 

16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesi ile, kadastro teknik hizmetlerinden tescile tabi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü ile tescile tabi olan işlemlerin yapım sorumluluğu lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarınca yerine getirilmeye başlanmıştır. Bu büroların faaliyete geçmesinden bugüne kadar uygulamada yaşanılan sorunlar ve edinilen tecrübeler ışığında 5368 sayılı Kanun ile getirilen sistemde bazı değişiklikler yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda hazırlanan Kanun Teklifi ile;
Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarınca yerine getirilecek kadastro teknik hizmeti niteliğindeki iş ve işlemlerin neler olduğu sayma suretiyle açıklanarak büroların faaliyet alanı yönüyle kanunilik ilkesinin güçlendirilmesi ve böylelikle lisanslı büroların faaliyet alanları yönüyle yasal güvenceye kavuşturulması, öte yandan kadastro müdürlükleri tarafından yürütülmekte iken lisanslı bürolar tarafından yerine getirilmesi uygun görülen kadastro teknik hizmeti niteliğindeki diğer işleri belirleme hususunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yetki verilmesi, Lisans sahibi olabilmenin özel şartları arasında sayılan sınavda başarılı olma şartı yürürlükten kaldırılarak kamu veya özel sektörde harita ve kadastro mühendisi olarak en az on yıl çalışmış olanlara lisans belgesi verilmesi, ayrıca lisans belgesi alabilmek için yatırılması gereken teminat tutarının elli bin bin Türk Lirasına çıkarılması,
Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının il genelinde yetkili olması esası benimsenerek kadastro teknik hizmeti talebinde bulunan kişilerin, hizmeti en uygun ve kolay şekilde alabilmelerinin sağlanması, ayrıca lisanslı bürolar arasında asgari rekabet ortamı oluşturularak hizmet kalitesinin arttırılması,
Lisanslı büroların, birden fazla büro açabilmelerinin yasaklanması ve meslek alanıyla ilgili olarak biri mühendis olmak üzere mühendis, tekniker veya teknisyen unvanlarında en az
3 kişi çalıştırma zorunluluğu getirilerek büroların faaliyet ve hizmetlerini aksatmadan yürütebilmeleri,
Lisanslı mühendislerin hangi fiil ve hallerinin disiplin suçu oluşturduğu ve bunlara hangi disiplin cezalarının verilebileceği hususu ayrıntılı olarak düzenlenerek etkili bir denetim mekanizması kurulması ve ayrıca disiplin suç ve cezalarında da kanunilik ilkesinin geçerli olduğu yönündeki yüksek yargı kararlarına uyum sağlanması,
Lisanslı mühendislere fiil veya davranışları nedeniyle uygulanabilecek idari para cezalarının üst limiti arttırılarak caydırıcılık sağlanması ve idari para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde idare mahkemesinde dava açılabileceği belirtilerek idari yargı mercilerinin bu davalarda yetkili kılınması,

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile, 5368 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde değişiklik yapılarak lisanslı bürolar tarafından yerine getirilebilecek kadastro teknik hizmetlerinin hangi işlemleri kapsadığı açıklanmaktadır.

Aynca, Kanunun diğer maddelerinde yapılan değişiklikler ile lisans alma şartları arasında olan sınav şartı yürürlükten kaldırılarak, Kanun değişikliği ile belirlenen deneyim şartını sağlayan serbest harita ve kadastro mühendislerine lisanslı büro faaliyeti yürütebilme imkanı getirilmektedir. Bu değişikliğe uygun olarak maddede yapılan düzenleme ile, lisanslı mühendislerin serbest harita ve kadastro mühendislik faaliyeti de yürütebilmeleri amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Madde ile, lisans belgesi alma şartlarından olan beş yıl deneyim şartı on yıla çıkartılmakta, lisans belgesi sahibi olabilmenin özel şartlarından olan sınav şartı kaldırılmakta ve 5368 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan diğer şartları sağlayan mühendislerin lisans belgesi alabilmeleri sağlanmaktadır. Aynca, lisans belgesi alma şartlarından olan teminat bedeli elli bin Türk Lirasına çıkarılmaktadır.

MADDE 3- Madde ile, 5368 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle sınav şartından vazgeçildiğinden; lisanslı harita kadastro mühendislik sınavını düzenleyen mezkur maddenin yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 4- Madde ile, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının;
-Lisanslı mühendisin talep ettiği ilçede kurulması ve kurulduğu ilçenin bağlı olduğu il genelinde yetkili olabilmesi,
⦁    Faaliyet ve hizmetlerini aksatmadan yürütebilmeleri için mühendis veya meslek alanı ile ilgili tekniker veya teknisyen unvanlarında en az 3 kişi çalıştırmakla yükümlü olması ve her halde en az bir mühendis çalıştırmasının zorunlu olması,
⦁    Faaliyetlerinin denetiminin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görevlendireceği denetime yetkili kılınan personel tarafından yapılması,
amaçlanmaktadır.
Aynca Kanun kapsamına giren işlem başvurularının Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen yöntemlerle yapılması öngörülmektedir.

MADDE 5- Madde ile, lisanslı mühendislerin disiplin suçu teşkil eden fiil ve halleri ile belirtilen fiil ve haller nedeniyle lisanslı mühendislere uygulanabilecek disiplin cezalarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 6- 5368 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde değişiklik yapılarak lisanslı büroların il genelinde yetkili olabilmesi öngörüldüğünden; madde ile bu değişikliğe uygun teknik düzenleme yapılmaktadır. Aynca, lisanslı büroların yetkili oldukları il dahilinde lisanslı büro kurulmamış ilçelerde şube veya irtibat bürosu açabilmeleri düzenlenmektedir.

MADDE 7- Teklifin 5 inci maddesi ile disiplin suç ve cezaları belirlendiğinden madde ile bu değişikliğe uygun teknik düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 8- Teklifin 5 inci maddesi ile disiplin suç ve cezaları belirlendiğinden madde ile bu değişikliğe uygun düzenleme yapılmaktadır. Aynca, lisanslı mühendislere verilebilecek idari para cezası tutarının üst limiti caydırıcılık sağlama amaçlı olarak arttırılmakta ve idari para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde idare mahkemelerinde dava açılabilmesi hüküm altına alınmaktadır.

MADDE 9- 5368 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle sınav şartı kaldırıldığından; madde ile daha önceden sınava girip büro açmaya hak kazanarak lisanslı büro faaliyetlerini yürütmek üzere Devlet memurluğundan istifa edenlerin; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde açıktan, naklen ve yeniden atama sayısı sınırlamaları uygulanmadan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarına atamalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 10- Yürürlük maddesidir.

MADDE 11- Yürütme maddesidir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışırken istifa ederek lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açanların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde açıktan, naklen ve yeniden atamaya ilişkin sınırlandırmalara tabi olmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmaları sağlanarak lisanslı büro sisteminde yapılan değişiklikler nedeniyle mağdur edilmemelerine yönelik düzenleme yapılması, amaçlanmaktadır.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol